Till huvudinnehåll

Dagvatten

Dagvatten är på ytan avrinnande regn- och smältvatten. Dagvattnet leds av diken eller ledningar till sjöar och vattendrag i kommunen.

Under naturliga förhållanden tränger regn- och smältvattnet ner i marken eller tas upp av växter innan det når sjöar och vattendrag. På sin väg genom marken renas och fördröjs vattnet. I en stad med stora hårdgjorda ytor av till exempel asfalt och hustak hindras istället vattnet från att tränga ner i marken och det bildas snabbt stora mängder vatten och kraftiga flödestoppar.

Ledningssystemet är dimensionerat för att klara av ett normalstort regn och blir överbelastat vid kraftigare regn. I vissa områden krävs det att dagvattnet fördröjs lokalt i till exempel dammar och diken innan det rinner vidare ut i ledningarna.

Infiltration i marken är det mest självklara sättet att ta omhand regnvatten. En fördel med det är att en stor del av föroreningar i vattnet då fastnar i marken och tas omhand av markens mikroorganismer. 

Annars finns det på gator, parkeringsplatser och andra hårdgjorda ytor gatubrunnar och ledningssystem som för dagvattnet till närmsta naturliga vattendrag. Förståeligt är att fiskar, växter och andra organismer mår mycket dåligt om det följer med kemikalier ut i dessa vatten!  

Vatten kan också infiltrera genom mer eller mindre hårda ytor. Istället för asfalt eller betong kan parkeringsplatser, gångar och mindre vägar täckas med rasterplattor. Plattorna har egenskaper som tillåter trafik och släpper samtidigt igenom vatten och luft.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 19 juni 2019