Till huvudinnehåll

Rensa bort vass vid stranden

Igenväxande sjöar och vattendrag kan upplevas som ett problem – det kan försvåra för båttrafiken eller de badande. Om du vill klippa vassen i närheten av exempelvis ditt fritidshus, badplatser eller i fiskevatten ska du först läsa igenom de råd som ges nedan.

Naturlig vattenvegetation fyller ett viktigt syfte – den är viktigt för växt- och djurlivet. Den är också en förutsättning för en rik biologisk mångfald. Vegetationen kan till exempel tjäna som lek- och uppväxtområden för fisk, skydd för fåglar, insekter med mera. Den kan också fungera som filter för att rena tillrinnande vatten från partiklar och näringsämnen.

Myndighetsenheten lämnar följande råd inför arbetet så att du kan undvika en negativ miljöpåverkan.

 

 Råd vid vassklippning

  • Kontrollera att området inte räknas till ett naturreservat eller Natura2000-område. Oftast tillåts inte vassklippning på dessa ställen. Kontakta Länsstyrelsen om du känner dig osäker. Både Öreälven och Vindelälven med biflöden är Natura 2000-områden.
  • Kontakta alltid markägaren och Fiskevårdsområdet för samråd och information innan du börjar rensa.
  • Undvik att klippa och rensa under fåglarnas häckningsperioder (maj-juni). Ta alltid hänsyn till fåglar och andra djur. Om du upptäcker ett fågelbo ska du lämna området närmast detta.
  • Ta hand om allt som du rensar bort. Att bara lämna vassen i vatten eller vid strandkanten innebär att näringsämnen som frigörs när vassen bryts ner rinner tillbaka till vattnet igen. Den kan också medföra besvär för andra.

 

Vad kan jag använda för utrustning?

Det går att köpa speciella vasskrattor. Dessa är utrustade med kniv för manuell vassröjning av mindre ytor. En vanlig lie går också att använda. Det är smidigt att slå av vassen under vintern då du kan stå på isen. Det finns också motordriven utrustning som går att fästa på vanliga båtar.

Uppdaterad den 19 mars 2024