Till huvudinnehåll

Naturskydd

Lycksele kommunen omfattar 5 636 km2 och karaktäriseras av ett vidsträckt brukat barrskogslandskap som genomkorsas av tre älvdalar med inslag av odlingslandskap, Öreälven, Umeälven och Vindelälven.

Av kommunens areal är 406 000 hektar eller 72 % av produktiv skogsmark, 5,5 % är sjöar och vattendrag, 0,3 % jordbruksmark och 15 % utgörs av större våtmarker. Av den totala arealen är 1,7 % av kommunens yta skyddad som naturreservat eller biotopskydd.

Naturskyddsarbetet genomförs till stor del av länsstyrelsen, men kommunen kan i viss utsträckning även bidra i arbetet. Kommunen ansvarar exempelvis för tillsyn i strandskyddade områden och handlägger dispenser från strandskyddet.

Kommunens naturskyddsarbete handlar vidare om att värna betydelsefulla naturmiljöer inom tätorten och byarna. Kommunen har frivilligt avsatta skogsmiljöer i sin skogsbruksplan och utför även naturvårdande skötsel i vissa områden.

Naturen är öppen och tillgänglig för alla. Det betyder att du får vistas i naturen om du visar hänsyn och inte stör eller förstör. I skyddade områden kan särskilda regler gälla.

Om man ska vidta en åtgärd som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön ska man kontakta länsstyrelsen innan för samråd.

Uppdaterad den 19 mars 2024