Till huvudinnehåll

Hyggesbränning

Rutiner vid hyggesbränning

 1. Förhandsanmälan till Lycksele kommun
  Den som avser att utföra hygges- eller naturvårdsbränning ska anmäla detta skriftligt till Lycksele kommun Räddningstjänsten senast 30 dagar före planerad bränning. Anmälningsblankett tillhandahålls av Räddningstjänsten.

  Anmälan ska innehålla uppgifter om plats för bränning, koordinat, skogsägare, insatsplan, bränningsledare, kontaktpersoner med adresser och telefonnummer, tidsangivelser samt resurslista på personal och materiel.

 2. Lägesangivelse på karta och insatsplan
  Anmälan ska åtföljas av topografisk karta i skala 1:50 000 eller 1:100 000 med lägesangivning i rikets nät och GPS-koordinat. Hantering av anmälan kräver att lägesangivningen är gjord med stor omsorg.

  Bränningsledaren ska upprätta och bifoga en insatsplan för den aktuella bränningen. Planen, med karta 1:10 000 eller 1:20 000, ska visa bränningsområdet, vägar, vändplatser, vattentag, sjöar, kraftledningar, begränsningslinjer i terrängen samt bränningsledarens organisation och resurser för bränning och efterbevakning.

 3. Kostnad
  Avgiften till Lycksele kommun är 1200 kronor exkl. moms per anmälan. För anmälan som inte är komplett och fordrar merarbete debiteras timersättning.

 4. Besiktning
  Räddningschefen granskar insatsplanen och arrangemanget och kan även begära besiktning av brännplatsen. Föreläggande och anvisningar ges till brännaren. Granskning och besiktning är avgiftsbelagd.

 5. Definitiv anmälan
  Vid eldningsförbud kan undantag från eldningsförbudet medges för hygges- eller naturvårdsbränning. Anmälan om bränning ska ske i vanlig ordning.

  Brännaren ska till Räddningschef i beredskap göra definitiv anmälan, dagen innan och före klockan 07.00 samma dag som bränning ska äga rum. Före tändning ska Räddningschef i beredskap meddelas som direkt skickar informationen vidare till berört befäl inom berörd kommun. Bränning sker på markägarens ansvar.

 6. Efter bränning
  När bränningen är avslutad och ”släckt” ska brännaren meddela detta till Räddningschef i beredskap samtidigt som uppgifter lämnas om vem som är ansvarig för efterbevakning osv. Ytterligare en anmälan ska ske när bränningen är ”helt kall” och ingen ytterligare bevakning behövs.

  Meddela:
  - Vem som är ansvarig för efterbevakning (namn, telefon).
  - Vilka resurser som företaget har organiserat på platsen.
  - När efterbevakningen är avslutad.

 7. Ansvar
  Det åligger skogsägare och bränningsledare att tillse att bränningen inte förorsakar skogsbrand. Detta ansvar gäller även om kommunens räddningstjänst har besiktigat platsen.

 8. Skogsbrandbevakning med flyg
  Under sommaren sker skogsbrandbevakning med flyg. Trots detta gäller att skogsägaren har ett egenansvar att bevaka sin skogsegendom.

 9. Förteckning över kontaktpersoner och arbetsledare
  Ansvarig bränningsledare ska anges i anmälan om hyggesbränning.

  Skogsbolagen/skogsägare ska skicka in personal- och materielförteckningar samt jourlistor med uppgifter om telefon och mobiltelefon, även om det inte är aktuellt med bränning. Skicka även in uppgifter om ägarområden och nya skogsbilvägar.

  Lycksele kommun ska fortlöpande erhålla förteckningen över skogsbolagens kontaktpersoner och arbetsledare.
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 23 november 2023