Till huvudinnehåll

Utsortering av förpackningar och biologiskt avfall

Från och med den 1 januari 2024 ska den som har en förpackning som innehåller avfall se till att förpackningen skiljs från innehållet. Detta för att möjliggöra en ökad materialåtervinning av både förpackningsavfallet och det avfall som är förpackat.

För en del verksamheter, exempelvis livsmedelsbutiker, kommer detta krav att innebära förändringar för verksamheten vad gäller främst hanteringen av förpackat matavfall. Skyldigheten att tömma förpackningen på innehåll begränsas inte enbart till matavfall utan avser också annat avfall. Det innebär att förpackningar som innehåller till exempel bioavfall, leksaker, elektronik eller annat som blivit avfall ska separeras från dess innehåll. Skyldigheten gäller både för hushåll och verksamheter.

 

Insamling av förpackningsavfall

Det finns olika sätt för verksamheter att hantera sitt förpackningsavfall:

1. Marknadsdrivet system för materialåtervinning/återanvändning
2. Kostnadsfria mottagningsplatser (ska finnas i kommunen senast 2026)
3. Kommunens insamlingssystem för samlokaliserade verksamheter (ska finnas i kommunen senast 2027)

Mer information om ovan kan hittas på Naturvårdsverkets hemsida.

Insamling av biologiskt avfall (matavfall)

Från och med den 1 januari 2024 gäller även krav på utsortering och separat insamling av bioavfall, vilket inkluderar matavfall. Kommunen samlar som tidigare in verksamheters matavfall.

I de fall flytande matavfall uppkommer i en verksamhet ska förpackningen med det flytande innehållet hanteras på samma sätt som det gjorts tidigare fram till årets slut (2024). Detta beror på att kommunen ännu inte har en lösning på plats för att samla in flytande matavfall.

Söka dispens från kraven

Verksamheter, t.ex livsmedelsföretag har möjlighet att söka dispens från kraven på utsortering av förpacknings- och biologiskt avfall. Blankett hittar ni i länken till höger.

Observera att en dispens alltid är tidsbegränsad, detta innebär att trots ev. beviljad dispens måste er verksamhet planera hur ni ska uppfylla utsorteringskraven när dispensen löper ut.

Uppdaterad den 15 april 2024