Till huvudinnehåll

Kompostering

Ungefär hälften av avfallet i din sopsäck är komposterbart. Med en kompost kan man halvera mängden avfall. Kompostering gör att belastningen minskar på våra deponier och sopförbränningsanläggningar. Detta leder också till att miljöpåverkan från transporterna minskar.

Kompostering är naturens eget sätt att ta hand om avfallet. Att kompostera är enkelt och miljövänligt. I denna kompost får du kompostera matavfall. Komposteringen sker i en sluten isolerad behållare. Det är viktigt att behållaren är ventilerad samt skadedjurssäker så att inte skadedjur tar sig in.

Hushållsavfallet ska blandas med c.a 1/3 kolrikt material, t.ex löv, torv eller sågspån för att nedbrytningen ska gå bra. Rör gärna om då och då för att få ner syre i processen. I hushållskomposten kan du bl.a kompostera kaffesump, äggskal, bröd, frukt, teblad, grönsaker, köttrester, hushållspapper, äggkartonger m.m. Komposten innehåller organismer i stora mängder, som sönderdelar och omsätter organsikt material till ett näringsrikt jordförbättringsmedel.

Innan du köper/bygger en hushållskompost ska denna anmälas till Myndighetsenheten, blanketten finns under E-tjänster och blanketter. Till anmälan ska det bifogas produktblad eller ritning över komposten, om du bygger den själv.

Bokashi är en annan metod för återvinning av matavfall, där man låter matavfallet fermentera i behållare inomhus, för att sedan grävas ner i rabatter och odlingsbänkar utomhus och bli till jord och näring. Bokashi-komposteringen är precis som ”vanlig” kompostering anmälningspliktig.

Latrin får komposteras på enskild fastighet om det sker utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljö. Det behövs två behållare som används växelvis. Komposten ska stå i minst sex månader innan den läggs ut i t.ex. trädgårdslandet. För att förhindra läckage ska kompostbehållaren vara tät, därutöver krävs att behållaren är skadedjurssäker och ventilerad.

Innan du börjar kompostera latrin ska det anmälas till Myndighetsenheten, blanketten finns under E-tjänster och blanketter.

Till anmälan ska det bifogas en tomtkarta med kompostens plats, avstånd till tomtgränser, närliggande byggnader och vattentäkter samt spridningsyta för urin (i förekommande fall).

Att kompostera i en trädgårdskompost är ganska vanligt. Här lägger du löv, grästorvor, småkvistar, gräsklipp mm.  Komposten har en långsam nedbrytning.  Det kan vara idé att gräva om då och då och kanske vattna.

Placera helst komposten i halvskugga och i lä och inte så nära tomtgräns att grannarna störs. I trädgårdskomposten får du inte lägga matavfall. Kompostering av enbart trädgårdsavfall kräver ingen anmälan till kommunen.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 16 februari 2023