Till huvudinnehåll

Plockanalys

Plockanalys är en metod för att ta reda på sammansättningen av avfall genom sortering i olika fraktioner eller typer av avfall. Plockanalyser kan göras på till exempel restavfall, matavfall och förpackningar/returpapper, men även på grovavfall.

Plockanalyser blir allt viktigare till följd av kommunernas arbete med utbyggnad av nya insamlingssystem, ökat fokus på insamling av farligt avfall och ökande kvalitetskrav på avfall till behandling och återvinning. 

Resultat från plockanalyser kan användas till

  • Ge ökad kunskap om dagens mängder och sammansättning på avfall
  • Underlag till information till medborgare
  • Underlag för taxestyrning
  • Utvärdering och jämförelse av olika insamlingssystem
  • Kvalitetskontroll av källsorterat material
  • Uppföljning av mål i avfallsplaner

Vad innehåller en avfallspåse?

Kunskap om vad en avfallspåse från hushåll i genomsnitt innehåller ger värdefull information till såväl kommuner som myndigheter och andra aktörer inom avfallsbranschen. Lite förenklat kan man säga att restavfallet (den vanliga soppåsen) består av 1/3 matavfall, 1/3 förpackningar och returpapper och 1/3 övrigt. 

I ett villahushåll uppstår i genomsnitt 7,2 kg mat- och restavfall per vecka. Matavfall utgör 2,8 kg och restavfall 4,4 kg. Ett hushåll i lägenhet ger upphov till i genomsnitt 5,2 kg mat- och restavfall per vecka fördelat på 1,1 kg matavfall och 4,1 kg restavfall (Avfall Sverige rapport 2016:28). 

Uppdaterad den 9 februari 2023