Till huvudinnehåll

Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter är arter som med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö och i sin nya omgivning börjar sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada för ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa vilket medför stora kostnader för samhälle och enskilda.

I Lycksele kommun finns flera invasiva arter som spridit sig i naturen, främst på ställen är allmänheten dumpats trädgårdsavfall på allmän mark. Men vad är en invasiv främmande art och varför är det så viktigt att bekämpa dom? På denna sida har vi sammanställt information som du kan ta del av, du kan även läsa mer på naturvårdsverkets hemsida.

Det är ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige och globalt. Antalet främmande arter som blir invasiva ökar från år till år. Ofta både förökar de sig effektivt och växer snabbt. Det kan orsaka att inhemska arter dör ut och att ekosystem rubbas. Det här är ett komplext miljöproblem där alla behöver hjälpa till och samarbeta för att vi ska kunna rå på det. Bäst stoppar vi de invasiva arterna genom att arbeta förebyggande genom att inte dumpa trädgårdsavfall i naturen.

Humla.jpg

I Lycksele förekommer en hel del främmande arter som har spridit sig i bostadsområden där man dumpar trädgårdsavfall. Jättebalsamin, Lupiner, Vresrsor och Jätteloka är några vanliga arter som finns i tätorten. På invasivaarter.nu kan du hitta invasiva främmande arter i din närhet samt rapportera fynd.

Jättebalsamin Länsstyrelsen.jpg

Jättebalsamin. Bild: Länsstyrelsen Västerbotten

Jätteloka.jpg

Jätteloka. Bild: Länsstyrelsen Västerbotten

Naturvårdsverkets hemsida hittar du några av de vanligaste och viktigaste invasiva arterna att hålla koll på.

 

För att skydda miljön och samhället mot utbredningen och skadorna som invasiva främmande arter förorsakar finns sedan 1 januari 2015 EU-förordning nr (1143/2014) om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.

Syftet med EU-förordningen är att så långt som möjligt hindra att invasiva främmande arter kommer in i EU och att bekämpa de arter som redan finns här. Enligt EU-förordningen är det förbjudet att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla levande exemplar av de arter som finns upptagna på EU-förteckningen över invasiva främmande arter. Det är inte heller tillåtet att låta dessa arter växa eller reproducera sig.

Vilka arter som finns med i EU:s förordning hittar du på naturvårdsverkets hemsida.

Invasiva främmande arter omfattas av olika regler med syfte att hindra invasiva främmande arter att spridas och skada miljön och den biologisk mångfalden, men även att hindra skada på, infrastruktur, ekonomin och människors och djurs hälsa. Felaktig hantering av invasiva främmande arter i strid med reglerna kan medföra böter eller fängelse.

Utöver EU-förordningen gäller även:

  • Svensk förordning
  • Miljöbalken
  • Miljötillsynsförordningen
  • Kommande svensk förteckning

Lycksele kommun arbetar både förbyggande och med fysiska åtgärder mot invasiva arter på kommunal mark. I flera bostadsområden finns skyltar uppsatta på allmän mark där trädgårdsavfall dumpats för att upplysa medborgarna om regler och risker.

Vid arbetet med de fysiska åtgärderna utgår kommunen från artportalen samt samtal från medborgare. Åtgärderna är resurskrävande för kommunerna och är en kostnad som oftast inte finns med i budgetering. Därför är det viktigt att vi tillsammans kan förebygga och bekämpa arterna.  

A3 Invasiva arter Lse kommun.jpg

Inrapportering från allmänheten är mycket viktigt i arbetet med att hindra förekomsten och spridningen av invasiva främmande arter. Rapporteringen är viktig för att kunna följa invasiva främmande arters förekomst och utbredning, framför allt på nya platser.

Ju fler som rapporterar desto bättre underlag får myndigheter och andra i arbetet med att planera och prioritera för att förebygga och hindra spridning t.ex. genom bekämpning.

Enklast rapporterar du på invasivaarter.nu.

När man tar bort dessa växter från sin trädgård ska man inte lägga växten i komposten eller i trädgårdsavfallsfickan på återvinningscentralen. Lägg växten/växterna i en genomskinlig säck och transportera den till närmaste återvinningscentral. Lägg sedan säcken med innehåll i containern för brännbart. Då minskar risken att de sprider sig mera ute i naturen.

Har du frågor om hanteringen av växtavfallet? Kontakta LAVAB för mer information.

www.lycksele.se/lavab/

kundtjanst@lavab.nu

0950-167 20

Sidbild Lse ÅVC virituell LAVAB 20210225 3Dfoto.jpg

Fotograf: Länsstyrelsen Västerbotten

Uppdaterad den 20 juni 2024