Till huvudinnehåll

Strandskydd

strand, båt, badare

Strandskydd gäller 100 meter från strandkanten både på land och i vatten. Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden samt att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.  

 

Inom ett strandskyddsområde är det förbjudet att:

  • uppföra nya byggnader, bryggor, pirar etc.
  • ändra byggnader och anläggningar eller utföra anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas i ett område där de annars skulle ha fått färdas fritt
  • gräva eller utföra förberedelsearbeten för byggnader eller anläggningar,
  • utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.

 

Särskilda skäl

Kommunen kan i vissa fall bevilja dispens från strandskyddet om det finns särskilda skäl och om dispensen inte strider mot strandskyddets syften.

De särskilda skäl som får beaktas vid dispens är:

  • Området är redan ianspråktaget.
  • Området är väl avskild från stranden av en väg, järnväg eller annan exploatering.
  • Anläggningen behöver för sin funktion ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området.
  • Byggnaden eller anläggningen behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför det strandskyddade området.
  • Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
  • Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Läs mer om de särskilda skälen på Naturvårdsverkets hemsida. Länk: https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/skyddad-natur/strandskydd/dispens-fran-strandskyddet/#E1211810073

Områden för landsbygdsutveckling

Förutom de skäl som angivits ovan kan kommunen bevilja strandskyddsdispens inom områden som är utpekade för landsbygdsutveckling. De särskilda skäl som då får beaktas är om en byggnad, anläggning eller verksamhet långsiktigt kan bidra till utveckling av landsbygden eller om det gäller en- eller tvåbostadshus att de uppförs i anslutning till befintligt bostadshus. Avståndet kan aldrig överstiga 200 meter för att det ska bedömas vara i anslutning till befintlig byggnad.

Vilka områden som är utpekade för landsbygdsutveckling kan du se i kartan.

Karta över utpekade LIS- områden.

Fri passage

Om strandskyddsdispens beviljas framgår det i beslutet vilken mark som får ianspråktas. Fri passage om minst ett tiotal meter ska lämnas mellan stranden och en tomt eller byggnader. Den fria passagens funktion är att allmänheten ska kunna passera närmast vattnet utan att känna att man inkräktar på någons privata område. En fri passage är även värdefull för växt- och djurlivet och ska därför lämnas även i de fall när fri passage hindras av en intilliggande granntomt.

Den fria passagens storlek är beroende av topografin och landskapets utformning och den bestäms därför från fall till fall. 

Länsstyrelsen granskar kommunens beslut

Om kommunen beslutar att bevilja en strandskyddsdispens kommer beslutet att granskas av länsstyrelsen som har möjlighet att överpröva dispensen om de bedömer att kommunen kan ha fattat ett felaktigt beslut. I ett sådant fall gäller inte den kommunala dispensen så länge länsstyrelsen inte meddelar annat.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 5 september 2023