Till huvudinnehåll

Kontrollansvarig

I projekt som nybyggnad av enbostadshus, fritidshus och större byggnationer krävs som regel alltid en kontrollansvarig.

Den kontrollansvarige ska vara certifierad. Det finns två nivåer på certifiering, normal och komplicerad art.
Normal art gäller för nybyggnation upp till två våningar och ändring av byggnader samt rivning. Övriga projekt kräver certifieringsnivå komplicerad art.

Roll och ansvar

Den kontrollansvariges roll i byggprocessen är att bistå byggherren med kunskap och rådgivning samt övervaka att lagar, regler och krav följs samt att se till att byggherrens kontrollplan följs.

Den kontrollansvarige ska även närvara på tekniska samråd, arbetsplatsbesök, slutsamråd och andra tillsynsbesök som myndighetsnämnden gör på bygget.

När byggprojektet är klart ska den kontrollansvarige lämna in ett utförligt skriftligt utlåtande om hur projektet har gått som underlag till myndighetsnämndens slutbesked.

Om det upptäcks att lagar, regler, krav eller bygglov inte följs ska den kontrollansvarige anmäla detta till myndighetsnämnden omedelbart det upptäcks.

I länken till höger: E-tjänster och blanketter kan du anmäla certifierad kontrollansvarig.

Uppdaterad den 8 januari 2024