Till huvudinnehåll

Bygg- och rivningsavfall

Vid byggnation, rivning och renovering uppstår avfall av olika slag. Sedan 1 augusti 2020 gäller, enligt avfallsförordningen, att den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut vissa avfallsslag redan vid källan. Kravet gäller både för yrkesmässiga verksamheter och för privatpersoner och innebär att olika avfallsslag ska sorteras och hållas skilda från varandra och från annat avfall redan på platsen där det uppkommer.

Åtminstone följande avfallsslag ska sorteras:

  • Trä
  • Mineral (betong, tegel, keramik, klinker och sten)
  • Metall
  • Glas
  • Plast
  • Gips

Sedan tidigare gäller kravet på att farligt avfall ska sorteras ut, samt att farligt avfall aldrig får blandas eller spädas ut med icke-farligt avfall eller andra slag av farligt avfall.

Kravet på utsortering gäller åtminstone de avfallsslag som angetts ovan. Det innebär också att andra avfallsslag ska sorteras ut om utsortering ger förutsättningar till en bättre behandling av avfallet.

Syftet är att förbättra möjligheterna för återanvändning och återvinning. Utsorteringskraven ger bättre förutsättningar för att åstadkomma cirkulära flöden av material inom bygg- och rivningsverksamheter.

Bygg- och rivningsavfall inkluderar avfall från byggnadsåtgärder, rivningsåtgärder och anläggningsarbeten och omfattar alltså även avfall från mindre egen bygg- och rivningsverksamhet i privata hushåll.

Undantag

Avfallsslag som är sammanfogade eller inbyggda på ett sätt som gör separation och sortering på plats teknisk omöjligt är undantagna från kravet på utsortering. Undantaget gäller också avfallsslag som är förorenade på ett sätt som gör att inblandning i det övriga utsorterade avfallet försvårar eller omöjliggör den lämpligaste behandlingen enligt avfallshierarkin i 15 kap 10 § miljöbalken.

Dispens

Om avfallsproducenten bedömer att det inte är möjligt att sortera bygg- och rivningsavfall enligt de nya bestämmelserna finns möjligheten att ansöka om dispens. Ansökan görs hos myndighetsnämnden. Dispens kan medges endast i fall där separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

Ansökan ska inkomma till myndighetsnämnden senast två veckor innan åtgärden påbörjas. Ansökningsblankett finns i länken till höger.

Uppdaterad den 3 april 2023