Till huvudinnehåll

Förebyggande brandskyddsarbete

Att åka på utryckning till redan inträffade olyckor är en del av vår verksamhet men en annan viktig uppgift vi har är att se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder.

Vi ska genom information och rådgivning underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter vad gäller sitt eget brandskydd och vi ska genom tillsyn kontrollera att dessa skyldigheter fullföljs.

Det primära ansvaret för att skydda sitt liv och sin egendom har den enskilde - inte samhället och inte heller räddningstjänsten. Principen fanns i förra lagstiftningen men i Lagen om skydd mot olyckor tydliggörs detta ytterligare. 

I lagen anges också att vissa objekt ska lämna in en skriftlig redogörelse till kommunen. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida hittar du mer information om detta.

Kommunens blankett för skriftlig redogörelse kan ifyllas på nätet men signeras personligt och sänds in till Räddningstjänsten.

Ägare eller nyttjanderättshavare ska också i skälig omfattning vidta åtgärder för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Du hittar mer information om detta på MSB:s hemsida.

Hur vet man vilken nivå på SBA som gäller för sin egen verksamhet och hur ska dokumentationen se ut för respektive nivå?

Kontakta räddningstjänsten så ska vi hjälpa dig med bestämmandet av nivå. Exempel på hur dokumentationen för respektive nivå kan se ut får du genom att klicka på länkarna till höger (enkel, mellan respektive högre nivå). Där hittar du även information om vad det innebär när brandsyn ersätts med tillsyn. 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 19 december 2023