Till huvudinnehåll

Brandfarlig/explosiv vara

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering av större mängder brandfarlig vara. Tillståndet söker Du hos Räddningstjänsten i Lycksele.

Räddningstjänsten är även tillsynsmyndighet och kontrollerar att hanteringen uppfyller de krav som anges i Myndigheten för samhällskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter.

Sedan 1 oktober 2013 gäller nya regler gällande tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor. De nya reglerna innebar bland annat att publika tillfälliga verksamheter som tidigare var skyldiga att anmäla sin verksamhet till räddningstjänsten i stället blev tillståndspliktiga. Mer information finns på MSB:s hemsida

Titta också igenom våra Brandskyddsmeddelanden nr ett och fem som behandlar brandfarliga varor i hemmet och i gemensamhetsgarage.

Nyheter

Skärpt kontroll över explosiva varor-nya regler från 1 augusti 2021: Anmälan av deltagare och föreståndare

Viktigt!

Anmäl deltagare och föreståndare så snart som möjligt efter 1 augusti 2021.

Från den 1 augusti gäller en sex månaders övergångsperiod under vilken samtliga deltagare i verksamheter som har gällande tillstånd ska prövas. Föreståndare som är godkända sedan tidigare behöver också prövas på nytt med anledning av nya regler för prövningen. Då det är ett mycket stort antal personer som ska prövas under begränsad tid ställs stora krav även på myndigheterna som ska genomföra det. Det är därför viktigt att vi får era anmälningar så tidigt som möjligt för att hinna med att pröva alla.

Anmäl föreståndare i alla verksamheter som har tillstånd till hantering, överföring, import eller export av explosiva varor samt alla andra personer som deltar i verksamhet med explosiva varor av begärlighetsgrad A eller B enligt MSB:s föreskrifter om hantering av explosiva varor MSBFS 2019:1. Exempel på sådana verksamheter är de som hanterar sprängmedel, krut, ammunition eller pyrotekniska artiklar av ovanstående begärlighetsgrader.

Senast den 1 februari 2022 måste alla deltagare och föreståndare vara godkända för att få fortsätta arbeta med explosiva varor. Verksamheter som lämnar anmälningar sent under perioden riskerar att inte få godkännanden klara i tid och kan då tvingas till driftstopp i brist på godkänd personal. Det kommer inte vara möjligt att ge dispenser för fortsatt drift i väntan på godkännande av deltagare. Den som bedriver verksamhet med icke godkända deltagare eller föreståndare efter 1 februari 2022 riskerar att få tillståndet återkallat.

Hur ska anmälningarna göras och var finns mer information?

Ansökningarna görs via Lycksele kommuns E-tjänsteportal.

Information om hur anmälningar ska göras samt om övriga delar av ändringarna i LBE finns här:

Här kan du läsa mer om vad Msb skriver när det gäller skärpt kontroll över explosiva varor

 

Explosiv vara

Från och med den 1 september 2010 har kommunen tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor, tidigare låg detta hos polisen. I Lycksele är det Räddningstjänsten som administrerar detta. Det innebär att om du söker tillstånd för förvärv och innehav, förvaring, handel eller överföring (inom Sverige) av explosiva varor så är det Räddningstjänsten som kommer att hantera din tillståndsansökan.

Vill du söka tillstånd till sprängning och viss användning av pyrotekniska artiklar så är det fortfarande Polisen som sköter de uppgifterna. För att söka tillstånd till gränsöverskridande överföring är det Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) du ska vända dig till. På deras hemsida kan du även hitta övrig information och de lagar som berör explosiv vara. 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 24 oktober 2023