Till huvudinnehåll

Vattenskyddsområde

Vattendrag, strand

Vatten är världens viktigaste livsmedel och således en av våra allra viktigaste naturresurser. Syftet med vattenskyddsområden är att skydda våra vatten-tillgångar från föroreningar i ett flergenerationsperspektiv. Rent vatten i naturen är nödvändigt för att vi ska ha ett hälsosamt dricksvatten i våra kranar.

Primär, sekundär och tertiär skyddszon

Vattenskyddsområdet är indelat i tre olika skyddszoner. I dessa zoner regleras bland annat hantering av kemiska produkter, transporter av farligt gods, upplag av olika slag, täktverksamhet, jordbruk, skogsbruk, avlopp, avfall och borrning. De särskilda bestämmelserna inom ett vattenskyddsområde kallas för vattenskyddsföreskrifter.

Uppdaterad den 6 februari 2019