Lycksele Avfall och Vatten AB

Avvattning av slam

Sedan 2003 har vi avvattnat slammet som töms från enskilda slamavskiljare. Direkt vid tömning samt sedan även vid ankomst till centrala reningsverket i Lycksele.

Traditionell tömning av slam tar bort de organismer som svarar för den biologiska nedbrytningen i anläggningen – den biologiska aktiviteten minskar eller avstannar så gott som helt i den tömda brunnen. Ett miljövänligare alternativ sker genom avvattning på följande sätt:

Steg 1 – Brunnen sugs tom från vatten och slam.

Steg 2 – Slam och vatten filtreras – slammet stannar kvar i bilens tank.

Steg 3 – Vattnet återförs till brunnen.

Slammet transporteras sedan till Lycksele centrala avloppsreningsverk för ytterligare avvattning och sedan till Lycksele avfallsanläggning för vidare användning.  

 

Fördelar 

+  Den biologiska aktiviteten (förmultningen) avstannar inte.

+ Bättre fungerande infiltrationsbädd.

+ Minskad miljöbelastning – övergödning av våra vatten.

+ Minskade transporter av vatten.

 

(Observera att slutna tankar töms helt.)

Uppdaterad den 11 juli 2018