Till huvudinnehåll

Revision

Revisionens uppdrag är att granska ifall Lystkom sköter sina verksamheter på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Revisorerna granskar även om den interna kontrollen i Lystkom är tillräcklig och hur den fungerar i praktiken.

Revisionen tar gärna emot dina synpunkter och frågor om verksamheten.

 

Lystkom har två revisorer som ska granska all verksamhet som bedrivs inom förbundet. Den kommunala revisionen kan delas in i två huvudområden, redovisningsrevision och förvaltningsrevision.

Redovisningsrevisionen syftar i huvudsak till att bedöma om god redovisningssed tillämpas och om räkenskaperna är rättvisande.

Förvaltningsrevisionen syftar till att bedöma om direktionens beslut efterlevs och om verksamheten uppnår de politiska målen, inom de ekonomiska ramar och med den kvalitet som direktionen beslutat.

Revisorer i Lystkom

Namn

Uppdrag

Medlemskommun

Bertil Näslund (M)

Revisor

Lycksele

Jessica Bergfors (M)

Revisor

Storuman

 

 

Uppdaterad den 25 april 2023