Till huvudinnehåll

Backventil på avloppsledning

Teckning backventil

En backventil skyddar fastigheten mot att vatten från gatuledningen tränger in i källaren genom golvbrunnar och andra avloppsenheter. Se till att inga andra avloppsenheter än de som kommer från källarplanet finns uppströms backventilen. 

Ventilen kan monteras under källargolvet eller i en särskild brunn utanför huset. En backventil fungerar automatiskt och kan oftast även stängas för hand. Backventilen kräver regelbunden tillsyn. Följ tillverkarens skötselinstruktioner! Tänk på att en dåligt skött backventil i värsta fall inte ger något översvämningsskydd

Fördelar:

  • Backventilen ger ett relativt gott skydd mot bakåtströmmande vatten.
  • Backventilen kan vid behov hållas stängd, t ex vid längre tids bortavaro. 

Nackdelar:

  • Det finns risk att föroreningar hindrar klaffen i backventilen från att stängas helt.
  • Backventilen kan inte installeras i alla anläggningar.
  • Installation av en backventil kräver ingrepp i fastighetens ledningssystem.
  • Avloppsenheter uppströms backventilen är blockerade då ventilen är stängd.
    Vid eventuella vattenläckor i huset kan vatten inte ledas bort.

Uppdaterad den 13 juni 2018