Lycksele Avfall och Vatten AB

Ordlista

Förklaring till ord som används i informationen om översvämmning i källare.

Avloppsenhet 
Golvbrunn, toalettstol, badkar, handfat med mera.

Avloppsvatten 
örorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten.

Dagvatten 
Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten.

Dräneringsvatten 
Grundvatten och nedträngande vatten från regn och snösmältning som avleds i dräneringsledning eller dike.

Duplikatsystem 
Avloppssystem där spillvatten och dagvatten avleds i skilda ledningar.

Förbindelsepunkt 
Den punkt omedelbart utanför tomtgränsen där den privata servisledningen ansluter till kommunens ledning.

Kombinerat system 
Avloppssystem där spillvatten och dagvatten avleds i gemensam ledning.

Recipienten 
Mottagare av behandlat eller obehandlat avloppsvatten: till exempel hav, sjö, vattendrag.

Separera 
Ombyggnad av kombinerat avloppssystem till duplikatsystem.

Servisledning 
Ledning som ansluter fastigheten till ledningen i gatan.

Spillvatten 
Förorenat vatten från bl a hushåll och industrier.

Spygatt 
Brunn för avledning av dagvatten.

Vatteninstallation 
Vattenledning, tvättmaskin, diskmaskin med mera.

Uppdaterad den 13 juni 2018