Lycksele Avfall och Vatten AB


Försäkringsbolagens bedömningsgrunder för ersättning av skada

Teckning TV apparat har blivit ett akvarium

Det går inte att generellt säga vad försäkringen täcker vid översvämningsskador. Försäkringsbolagen har nämligen olika villkor. Här ska mycket kortfattat redogöras för de vanligaste försäkringsvillkoren.

Skador på byggnad och lös egendom som orsakats av att vatten strömmat ut från en trasig vatteninstallation i byggnaden brukar normalt ersättas av försäkringsbolaget.

Vid källaröversvämning orsakad av regn eller snösmältning utgår i allmänhet inte någon ersättning om skadorna inträffat vid normala förhållanden. De flesta försäkringsbolag brukar däremot ersätta skador som uppkommit i samband med extrem väderlek. Detta gäller både då vatten tränger in i källaren genom avloppssystemet och då vatten strömmar från markytan direkt in i byggnaden.

Med extrem väderlek avser bolagen i allmänhet skyfall som har en intensitet av minst 1 mm per minut eller 50 mm per dygn. Skador i samband med extrem väderlek har ofta högre självrisk än övriga vattenskador. 

  • Kontakta ditt försäkringsbolag och hör efter vad som gäller för just din försäkring.
  • Om du finner att din försäkring är otillräcklig så undersök möjligheten att teckna en tilläggsförsäkring.

 

Uppdaterad den 13 juni 2018