Lycksele Avfall och Vatten AB

Ansvarsfördelning

Teckning två personer som skakar hand

Fastighetsägaren och LAVAB har båda ansvar för att 
förhindra uppkomst av källaröversvämningar.


Lycksele Avfall och Vatten AB:s ansvar:

  • Ledningarna i kommunen ska vara rätt dimensionerade så att ledningssystemet inte blir överbelastat vid normalt förekommande regn.
  • Ledningarna i kommunen ska vara väl underhållna. Till exempel ska avloppsledningarna vara fria från trädrötter och andra föremål som kan reducera kapaciteten.
  • LAVAB ska vid ombyggnad av kombinerad avloppsledning i gatan till duplikatsystem informera berörda fastighetsägare. 

Fastighetsägarnas ansvar:

  • Fastighetens va-system ska vara väl underhållet. Inte minst gäller detta anordningar för skydd mot inträngande avloppsvatten.
  • Alla förändringar av fastighetens va-system ska godkännas av LAVAB
  • Separera avloppssystemet inom fastigheten då LAVAB anlagt ett duplikatsystem i gatan.
  • Informera hyresgäster om lämpligt utnyttjande av källaren.

 

Uppdaterad den 13 juni 2018