Till huvudinnehåll

Slamhantering

Slam töms till reningsverk

Slammet från de mindre reningsverken och allt slam från enskilda tankar och slamavskiljare, totalt cirka 1 250 stycken per år behandlas på Lycksele centrala reningsverk.

Allt slam avvattnas i reningsverket genom centrifug för att sedan komposteras. Slammet innehåller bland annat fosfor, kväve och mullbildande ämnen.

Vad gör vi med slammet?

Målsättningen är att slammet ska användas i kretsloppet, eftersom det innehåller näringsämnen. Lycksele kommuns slam används för närvarande som täckmassor vid täckning av gamla soptippar. Eftersom slammet förutom näringsämnen även innehåller en mycket liten del tungmetaller, rekommenderas det ännu, av försiktighetsskäl, att slammet inte sprids på åkermark för livsmedelsproduktion.

Slammet kontrolleras

Provtagning av slammet sker regelbundet. Halten av tungmetaller och andra oönskade ämnen får inte överskrida ställda gränsvärden om slammet skall få användas. Slammet är av mycket god kvalitet och ligger under fastställda gränsvärden. Målet är att allt slam i framtiden ska ingå i det naturliga kretsloppet.

Uppdaterad den 30 augusti 2018