Lycksele Avfall och Vatten AB

Anslutning vatten och avlopp

Anslutningsavgiften är en engångsavgift vid nybyggnation, installationsändring eller utbyggnad som fastighetsägaren betalar när fastigheten ansluts eller har anslutits (vid utbyggnad) till det kommunala ledningsnätet,

Avgiften består av följande delar:

Grundavgift: Kostnad för framdragning av de ledningar som förbinder kommunens ledningsnät med fastighetens ledningar.

Förbindelsepunktsavgift: Avgift för att upprätta den punkt där kommunens ansvar slutar och fastighetens börjar.

Tomtyteavgift: Bidra till att täcka kostnaderna för ledningsdragningen i kommunen. Avgiften beräknas utifrån tomtens area.

Lägenhetsavgift: Med lägenhet avses enskilda och med egen ingång från det fria eller från trapphuset eller korridor försedda utrymmen bestående av ett eller flera rum. Villa överstigande 150 kvadratmeter (m²) debiteras för ytterligare lägenhetsavgift. Lägenhet med tillhörande kök eller kokmöjligheter och där utrymmet har tillgång till vatten och/eller spillvatten. För fastigheter som används till någon form av verksamhet räknas varje påbörjad 150 kvadratmeter (m²) bruttoarea (BTA) som en lägenhet/byggnadsenhet, så räknas även biutrymmen (källare/vind) i till exempel hyreshus.

Nedan följer ett exempel på hur stor anläggningsavgiften blir för en "normalvilla" som ansluts till vatten, spillvatten och dagvatten.

Vad kostar en nyanslutning av vatten och avlopp till fastigheten år 2022?

Exempel: Ett enfamiljshus på 190 kvadratmeter inklusive garage samt en tomtyta på 1 000 kvadratmeter.

Servis vatten  9 369 kr  
Servis avlopp  9 369 kr  
Servis dag-/dränering 9 369 kr  
Grundavgift 22 483 kr  
Tomtyta (12,85 kr/kvadratmeter)       12 850 kr   (12,85 x 1 000 m²)
Lägenhet 30 692 kr   (2 lgh x 15 346 kr)
Totalt 94 132 kr  

 

Lägenhetsavgiften beräknas per påbörjad 150 kvadratmeter bruttoarea. Läs mera  även under paragraf tre, lägenhet, i vatten- och avloppstaxan. 

Vid nyanslutning, installationsändring samt om- och tillbyggnad ska man alltid skicka in en ansökan. 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 3 februari 2022