Till huvudinnehåll
    LAVAB > Avfallstaxa 2022

Avfallstaxa 2022

Ett nytt system sjösattes årsskiftet 2021/2022 med nya avfallskärl, körrutter samt att avfallet, rest- samt matavfall ska transporteras till två olika platser för omhändertagande. 

Taxan består av en fast kärl- och hämtavgift plus en rörlig kostnad som är baserad på vad ditt avfall väger. Kostnaden för ditt matavfall blir lägre än kostnaden för ditt restavfall. 

I avgiften som du betalar ingår ditt avfallskärl, avfallspåsar till ditt matavfall, hämtning av kommunalt avfall (mat- och restavfall) samt att ditt avfall tas tillvara på ett miljöriktigt sätt.

Du kan påverka din taxa för hushållsavfall genom att vara noggrann. Sortera ut matavfallet och ta tidningar samt förpackningar av kartong, plast, glas och metall till återvinningsstationen så behöver det inte bli mycket restavfall kvar att tynga ditt avfallskärl med. På så vis får du ner kostnaden av ditt hushållsavfall då vikttaxan för matavfall är lägre än vikttaxan för restavfall.

 

TAXA 2022

EN/TVÅFAMILJSHUS – Kärl

Fasta avgifter per år och kärl - permanentboende

                                      Grund-     Hämt        Summa
Intervall      Kärl            avgift      avgift        fast avgift
14 dgr        240 l             1 013         580         1 593 kr/år
14 dgr        190 l                              250            250 kr/år
(OBS! 190 l kärlet är ett komplement till 240 L kärlet)
Tvåfamiljshus med gemensamt kärl betalar 2 grundavgifter.

Rörliga avgifter per kg lämnat avfall tillkommer

Fraktion          Avgift
Matavfall         1,75 kr/kg
Restavfall        3,50 kr/kg


Exempel
(26 tömningar per år, fasta avgifter plus rörliga avgifter lika med årspris)

Familj A har ett 240 l kärl och cirka 10 kg restavfall samt 10 kg matavfall per tömning.
Restavfall: 26 x 10 = 260 kg/år, 260 x 3,50 = 910 kr/år
Matavfall: 26 x 10 = 260 kr/år, 260 x 1,75 = 455 kr/år
1 593 + 910 + 455 = 2 958 kr per år för familj A

Familj B har ett 240 l kärl och cirka 8 kg restavfall samt 6 kg matavfall per tömning.
Restavfall: 26 x 8 = 208 kg/år, 208 x 3,50 = 728 kr/år
Matavfall: 26 x 6 = 156 kg/år, 156 x 1,75 = 273 kr/år
1 593 + 728 + 273 = 2 594 kr per år för familj B

Familj C har ett 240 l kärl och cirka 25 kg restavfall samt 10 kg matavfall per tömning.
Restavfall: 26 x 25 = 650 kg/år, 650 x 3,50 = 2 275 kr/år
Matavfall: 26 x 10 = 260 kg/år, 260 x 1,75 = 455 kr/år
1 593 + 2 275 + 455 = 4 323 kr per år för familj C

Skulle någon av dessa familjer ha ett kompletterande 190 liters kärl för stora mängder restavfall tillkommer 250 kronor per år i hämtningsavgift för kärlet.

Kärl, behållare för flerfamiljshus, kontor, företag, verskamheter med flera

FLERFAMILJSHUS – Kärl (årsavgift inkl moms) 
Grundavgift debiteras per lägenhet och år, 709 kr, samt
fast avgift per kärl för hämtning och rörlig avgift för vikt tillkommer

KONTOR/FÖRETAG/VERKSAMHET m fl – Kärl (årsavgift inkl moms) 
Grundavgift debiteras per verksamhet/företag och år, 608 kr, samt
fast avgift per kärl för hämtning och rörlig avgift för vikt tillkommer

Grönt kärl: Restavfall, hämtningsavgift per år
för verksamheter och flerbostadshus.

Intervall        Kärl      Hämtavgift       Restavfall debiteras 3,50 kr/kg
1 g/vecka       370 l       1 280 kr/st
                     660 l       2 570 kr/st

2 ggr/vecka    370 l       2 675 kr/st 
                     660 l       5 405 kr/st

3 ggr/vecka    370 l       4 500 kr/st 
                     660 l       8 720 kr/st

14 dgr            370 l          625 kr/st
                     660 l        1 080 kr/st

Brunt kärl: Matavfall, hämtningsavgift per år
för verksamheter och flerbostadshus.

Intervall       Kärl        Hämtavgift      Matavfall debiteras 1,75 kr/kg 
1 g/vecka       140 l          545 kr/st

2 ggr/vecka    140 l       1 125 kr/st

3 ggr/vecka    140 l       1 725 kr/st

14 dgr            140 l          260 kr/st

Svart kärl, tvåfacks: Mat- och restavfall, hämtningsavgift per år
för verksamheter och flerbostadshus

                                                               Viktavgift – rörlig avgift
Intervall       Kärl        Hämtavgift         Matavfall        Restavfall 
14 dgr           240 l           580 kr/st          1,75 kr/kg        3,50 kr/kg


UNDERJORDSBEHÅLLARE /SOPBILSTÖMMANDE CONTAINER

Tömning ordinarie tur    .....................  260 kr/tillfälle
Viktavgift per ton, restavfall  ............  3 500 kr/ton


Tömning matavfall var 14:e dag  .......  1 200 kr/tillfälle
Viktavgift per ton, matavfall  .............  1 750 kr/ton

Grundavgift per lägenhet och/eller verksamhet tillkommer

 

ÖVRIGA AVGIFTER

Felsorteringsavgift 500 kr per tillfälle och kärl


Överviktsavgift

Vikter som överstiger de i avfallsföreskrifterna fastställda maxvikterna för respektive kärl, debiteras dubbel viktavgift.

Kärl 140 matavfall            Vikt över 60 kg      3,50 kr
Kärl 190–370 restavfall     Vikt över 60 kg      7,00 kr
Kärl 660 restavfall            Vikt över 100 kg    7,00 kr


Tillägg för dragväg
(Per kärl och år)

Kärlstorlek          Avstånd           Hämtning        Hämtning en     
volym liter           meter              var 14:e dag    gång i veckan  
Kärl 140–370       1,5 - 10              1 950,00 kr        3 900,00 kr 
Kärl 140–370        10 - 20              3 250,00 kr        6 500,00 kr 

Kärlstorlek          Avstånd           Hämtning        Hämtning en     
volym liter          meter              två ggr/vecka   tre ggr/vecka 
Kärl 140–370       1,5 - 10              7 800,00 kr        11 700,00 kr
Kärl 140–370        10 - 20            13 000,00 kr        19 500,00 kr

Mätning av dragvägens längd och dokumentation gör kund och renhållare gemensamt.

Tillägg för att hämta & ställa tillbaka kärlet i avfallsrummet
(Per kärl och år) 

Hämtintervall              Kronor per kärl och år
14 dagar                         1 300,00
1 g/vecka                        2 600,00
2 g/vecka                        5 200,00
3 g/vecka                        7 800,00

 

Övriga upplysningar och avgifter se Avfallstaxa 2022.

Uppdaterad den 29 juni 2023