Till huvudinnehåll

Avlopp - kommunalt

Avloppsvatten är det gemensamma namnet för de olika typer av vatten som transporteras bort i ledningarna.

Ett ledningsnät ser till att förorenat vatten från exempelvis bad, dusch och toalett skickas till reningsverket för rening. Det benämns spillvatten. Ett annat ledningsnät ser till att leda bort allt regn- och smältvatten som fångas upp av tak och asfalterade ytor. Sådant avloppsvatten kallas för dagvatten.

Toaletter, diskvatten, duschvatten ska alltid kopplas på kommunens spilledning​ som leds till kommunens reningsverk. Avloppsvatten renas i flera steg innan det släpps ut i en sjö eller vattendrag. Vattnet måste renas från näringsämnen och matrester (det man kallar organiska ämnen). Till det måste kemikalier och elenergi användas.

När avloppsvatten renas från näringsämnen och en del organiska ämnen såsom fett, proteiner och kolhydrater bildas slam. Vi producerar ca 1 690 ton slam årligen. Slammet kontrolleras regelbundet vad gäller dess innehåll av näring, tungmetaller och organiska föroreningar som PCB, PAH och nonylfenol. Fram till idag har nästan allt slam gått till sluttäckning av gamla deponin på Lycksele avfallsanläggning.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 11 juli 2018