Lycksele Avfall och Vatten AB

Slamtömning

Tömning av slamavskiljare och sluten tank sker genom Lycksele avfall och vatten AB:s försorg enligt nedan intervall.

 • Från permanentbostäder töms enskilda slamavskiljare och slutna tankar med ansluten WC en gång per år.
 • Från fritidsbostäder sker tömning vartannat år (vid behov kan tömning ske en gång per år)
 • Från slamavskiljare för enbart BDT-vatten (bad-, disk- och tvätt), vid behov efter beställning hos LAVAB.
 • Extra tömning utföres efter beställning hos LAVAB.

Att tänka på

 • Framkomlig väg ska finnas till brunn/tank, den ska vara hinderfri och röjd, vägbredd minst 4 m och höjd minst 4,5 m. Vägen ska hålla för en fordonsvikt på upp till 35 ton. Vändplats bör finnas i anslutningtill brunn/tank. Backning är inte ett körsätt utan ska endast utföras för att vända. Vägen ska ha hårdgjord körbana med bärlager av singel/grus. Gräsbevuxna ytor fungerar inte som körväg eller vändplats. Läs mera i § 22 Lycksele kommuns avfallsföreskrifter.

 • Brunn/tank ska vara tydligt markerad (vilken fastighet tillhör brunn/tank), ej övertäckt eller svåråtkomlig. Det ska vara klippt/röjt omkring anläggningen.

 • Locket till brunn/tank ska ej väga mer än 30 kg och vara helt.
  (Tungt lock debiteras, se taxa 4.6.4.)

 • Avstånd mellan tömningsfordonets uppställningsplats och brunn/tank bör inte överstiga 20 meter och höjd inte mer än 5 meter.
  (Slanglängd över 25 meter debiteras, se taxa 4.6.3.)

 • Eventuellt lås på bom/brunn ska anmälas till LAVAB före 15 april.

 • Fastighetsägaren ansvarar för anläggningens underhåll, skötsel och funktion (exempelvis infiltration, ledningar).

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 11 juli 2018