Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Gång- och cykelvägar

Bild på barn som cyklar på en gång- och cykelväg

I Lycksele finns 3,5 mil gång- och cykelväg och Lycksele kommuns ambition är att erbjuda en säker, trygg och tillgänglig trafikmiljö för oskyddade trafikanter och utforma cykelvägnätet så att konflikter med övriga trafiknät undviks.

Under vintertid är gång- och cykelvägarna i Lycksele prioriterad vid snöröjningen för att öka tillgängligheten och möjliggöra för allmänheten att välja ett hållbart alternativ  

Ansvariga för vägnätet

Väghållaransvaret är uppdelat mellan kommunen och Trafikverket. Övervägande delen av de  gång- och cykelvägar som löper längs Trafikverkets vägar driftas av dem. Inom Lycksele tätort är det de längs med väg E12 och väg 365 (Sorselevägen och Vilhelminavägen), hit hör exempelvis gång- och cykeltunnlarna intill bron över Umeälven.

Var ska du cykla?

Du ska cykla på höger sida av körbanan. Om det finns en cykelbana, ska du normalt använda den. Detsamma gäller för tvåhjuliga mopeder klass II.

Du får dock cykla på körbanan, även om det finns en cykelbana, när det är lämpligare med tanke på färdmålet. I så fall måste du vara extra försiktig.

Övergångsställe

Det är inte förbjudet för dig som cyklar att korsa en väg på ett övergångsställe, men övergångsstället är tänkt för gående och det är därför olämpligt att cykla där. Om du kliver av cykeln och leder den gäller samma regler som för gående. En cyklande som ändå korsar en väg på ett övergångsställe har alltid väjningsplikt både mot gående och mot fordon på vägen. 

Cykla på cykelbanan

Om det finns en cykelbana, ska du normalt använda den. Vid färd med cykel får barn till och med det år de fyller åtta år använda gångbana om cykelbana saknas. Reglerna för placering är desamma som på vägen: du cyklar på höger sida och gör omkörning till vänster.

Moped klass II

Moped klass II är ett motorfordon på två, tre eller fyra hjul, som är konstruerat för en hastighet av högst 25 km/timmen och vars effekt inte överskrider 1 kilowatt.

Trafikreglerna för moped klass II är desamma som för cykel. Du ska därför köra din moped klass II på cykelbana, såvida inte cykelbanan har en tilläggstavla under vägmärket för påbjuden cykelbana där det står "ej moped".

Källa: Transportstyrelsen

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 24 januari 2020

Kontakt


Vid frågor och felanmälan


Felanmälan efter kontorstid

SOSAB

telefon 0950-101 17