Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Serveringstillstånd

För servering av alkoholdrycker behövs serveringstillstånd. Med servering avses en situation där någon tillhandahåller alkoholdrycker mot ersättning.

Ersättningens storlek har betydelse, men även om alkoholdrycken säljs i förluströrelse eller med självkostnadspris utgör det servering i alkohollagens mening.

Alkoholdryck som ingår i entréavgift eller deltagaravgift innefattas också av alkohollagens definition av servering. Ett serveringstillstånd är således en rätt för innehavaren att servera alkohol mot betalning. För att servering av alkoholdrycker ska få ske fordras serveringstillstånd. Tillståndet kan avse servering till allmänheten eller till slutet sällskap och kan gälla året runt, årligen under viss tidsperiod, enstaka tidsperiod eller enstaka tillfälle.

Alkohollagen är en social skyddslagstiftning
Alkohollagen är den lagstiftning som reglerar vad som krävs för att få servera och sälja alkoholdrycker. Lagen är en social skyddslag och har till främsta syfte att begränsa alkoholens negativa skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen har enligt lagen företräde framför de näringspolitiska.

Servering av alkoholdrycker får endast ske i sådan omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet på serveringsstället inte uppstår och som ett särskilt skydd för ungdomen finns åldersgränsen 18 år.

Ansökan 
Ansökan om serveringstillstånd ska göras hos verksamhet Myndighet.
Det är den som söker serveringstillstånd som ska bevisa att kraven för ett serveringstillstånd är uppfyllda. Den som söker serveringstillstånd ska förse tillståndsmyndigheten med de handlingar som efterfrågas. Godkänt kunskapsprov i alkohollagen ska finnas/göras.

Avgift
Fån och med den 1 januari 2017 ska prövningsavgiften vara betald i förskott enligt gällande taxa. Handläggning av ärendet påbörjas inte innan avgiften är betald och prövningsavgiften betalas inte tillbaka om ansökan avslås. Betaltning sker till Plusgiro 6 23 56-1, ange konto 31170 -51-17700. Kvitto/kontoutdrag på betald avgift ska bifogas ansökan. 

Serveringstillståndets giltighet
Ett serveringstillstånd gäller endast för den tillståndshavare som tillståndet är utfärdat till och för den lokal som är angiven i beslutet och tillståndsbeviset. 
Tillståndet kan inte överlämnas till annan eller flyttas med till annan lokal. Tillståndet gäller endast så länge tillståndshavaren bedriver verksamhet i lokalen.

Här anges de kategorier serveringstillstånd som man kan ansöka om:

  • Stadigvarande till allmänheten (vanligtvis till restauranger)
  • Stadigvarande till slutet sällskap (festvåningar och klubblokaler)
  • Stadigvarande cateringverksamhet för slutet sällskap
  • Tillfälligt till allmänheten (exempelvis vid festivaler och liknande)
  • Tillfälligt till slutet sällskap (personalfester och liknande)
  • Pausservering (servering i konsert- eller teaterfoajé under paus)

Vid ansökan om serveringstillstånd tar kommunen ut en prövningsavgift beslutad 2015-11-02 av KF §120.

Uteservering

Om du skall ställa upp en uteservering så krävs olika tillstånd för detta.

Du bör tänka på att du kanske behöver ett bygglov, tillstånd för alkoholservering eller mat. Dessa tillstånd söker du via kommunen. Tillstånd för själva uteserveringen söker du hos polismyndigheten. Polisen skickar din ansökan till kommunen för yttrande i de fall kommunen äger marken. Kom ihåg att söka tillstånd i god tid!

Kontakta oss

Det är alltid bra att kontakta handläggare på verksamhet Myndighet när man ska ansöka om serveringstillstånd. Detta för att få information om exempelvis hur lång tid det tar att behandla en ansökan och vilka handlingar kommunen vill ha.
Det finns förmodligen även många andra frågor som man vill ha svar på när man ska ansöka om serveringstillstånd. Kontakta kommunens kundtjänst och be att bli kopplad till alkoholhandläggaren alternativt maila din fråga till Myndighetsenheten.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 2 december 2016

Kontakt


Verksamhetsområde Myndighet, Lycksele kommun

Handläggare/miljöinspektör avfallsfrågor

Lycksele kommun

Handläggare/miljöinspektör avfallsfrågor