Lycksele Avfall och Vatten AB


Frågor och svar - Matavfall

Matrester till matavfallspåsen

Här har vi sammanställt frågor med svar som kan uppkomma i samband med införandet av insamling av matavfall.

 

När införs matavfallsinsamling i Lycksele? 
Matavfallsinsamling i Lycksele kommer att införas under barmarksperioden 2021. Planeringen av införandet är igång och alla områden i Lycksele kommer succesivt att förberedas för matavfallsinsamlingen under barmarksperioden. När det finns mer information om detta samt en tidplan kommer vi gå ut med den informationen här på hemsidan.

Papperpåse, varför är den så bra?
Systemet vi använder i Lycksele kommun för insamling av matavfall är ventilerande, det bygger på att matavfallet förvaras i papperspåsar som andas och tillåter avdunstning. Papperspåsarna ska vara placerade i den tillhörande biologiska påshållaren som ventilerar påsen och dess innehåll. 

  • Viktminsking - Enligt tillverkaren torkar matresterna fortare och kan minska i vikt upp till 20% efter 3 dygn
  • Minskad lukt - torrare avfall minimerar luktproblem 
  • Papper - 100% förnybar råvara
  • Slutbehandling - ingen extra sortering. Papperspåsen bidrar positivt till rötnings-/komposteringsprocessen.

Om jag idag har ett 370 liters kärl till mitt restavfall?
Har du idag ett kärl på 370 liter får du tillsammans med det nya tvådelade 240 liters kärlet ett 190 liters grönt restavfallskärl. Det gröna kärlet kan komma några dagar efter att du har fått ditt nya svarta kärl.

Om jag behöver en större tunna än den som ni delar ut? 
Då hör du av dig till oss så löser vi det. Kontakta kundtjänst på telefon 0950-167 20 eller mail kundtjanst@lavab.nu

Varför ska jag göra detta? 
Det är ett politiskt beslut att alla hushåll och verksamheter i Sverige ska börja sortera ut sitt matavfall innan 2023. Miljömässigt är det en stor miljövinst att ta tillvara på matavfallet som kan omvandlas till både biogas och biogödsel. Biogas kan man bland annat köra bil på och via biogödsel återförs näring till jordbruksmark, där ny mat produceras.

Får jag kompostera mitt matavfall? 
Ja det får du efter en godkänd anmälan till Myndighetsnämnden. Och om du skulle få behov av vår service med insamling av matavfallet så finns den alltid där för dig att börja använda. Du kommer att få ett likadant kärl med två fack (ett för matavfall och ett för restavfall) även om du väljer att använda din egen kompost.

Jag komposterar mitt matavfall nu, då behöver jag väl inte byta kärl och får jag nedsatt pris?
Alla kommer att få ett nytt kärl med två fack (ett för matavfall och ett för restavfall) även om du väljer att använda din egen kompost. Om du skulle få behov av vår service med insamling av matavfallet så finns den alltid där för dig att börja använda.

Taxan kommer att bestå av en fast kärlavgift och en rörlig viktavgift per kilo för både mat- och restavfall. Har du då inget matavfall betalar du bara för ditt restavfall i vikt utöver kärlavgiften. Exakt hur taxan kommer att se ut är ännu inte klart.

Betalar man extra avgift för det nya kärlet? 
Nej, ingen engångsavgift för det nya avfallskärlet. Taxan kommer att bestå av en fast kärlavgift samt en rörlig viktavgift per kilo för både mat- och restavfall. Har du då inget matavfall betalar du bara för ditt restavfall i vikt utöver kärlavgiften. 

Alla en- och tvåbostadshus får samma typ av avfallskärl med två fack (ett för matavfall och ett för restavfall) även om du väljer att använda din egen kompost. Men får du någon gång behov av vår service med insamling av matavfallet så finns den alltid där för dig att börja använda. Exakt hur taxan kommer att se ut är ännu inte klart.

Får jag ha en egen avfallskvarn? 
Nej vårt avloppssystem är inte rustat för detta.

Vad kostar det – blir det dyrare? 
Ja taxan kommer att höjas något från och med 2022. Under 2021 kommer du betala den taxan som du har idag. Taxan höjs för att täcka de ökade kostnader som kommer med de nya kraven. 

Vad är restavfall? 
Restavfall är det avfall ”resterna” som blir kvar när du har sorterat ut farligt avfall, elprodukter, matavfall, tidningar och förpackningar av papper, plast, metall och glas.

Det kan vara blöjor, trasiga plastleksaker som inte innehåller batterier, dammsugarpåsen, kuvert, plåster, tops och en mängd annat avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas på annat sätt, detta blir bränsle i särskilda anläggningar för avfallsförbränning. Det ger både värme och el.

Vad kommer att hända med matavfallet? 
Matavfallet kommer att levereras till en anläggning i Skelefteå för rötning och omvandlas till biogas och biogödsel.

När vi sorterar ut vårt matavfall blir det en stor vinst för miljön! Biogas kan man bland annat köra bil på och via biogödsel återförs näring till jordbruksmark, där ny mat produceras.

Hur blir det för fritidshus? 
Det kommer att komma information under våren 2022 och utplacering av kärl för matavfall sker under 2022 så att ägare av fritidshus kan börja sortera ut sitt matavfall senast 31 december 2022.

Hur ofta töms tunnan? 
Kärlet töms varannan vecka. Du hittar dina tömningstider här.

Blandas inte matavfallet och brännbart ändå? 
Nej det kommer det inte att göra. Matavfall och brännbart avfall samlas in och behandlas separat. Matavfallet körs till en anläggning där biogas och biogödsel produceras, medan det brännbara avfallet körs till en annan anläggning för förbränning.

Hur viktigt blir det att sortera rätt? 
Det är viktigt att inget annat avfall än matavfall läggs i kärlet för matavfall, i det mindre facket på ditt svarta avfallskärl eller i det bruna matavfallskärlet. Annat avfall kan förstöra rötningsprocessen när matavfallet ska bli biogas och biogödsel.

Vad kan det insamlade matavfallet användas till?
Matavfallet rötas och blir biogas och biogödsel. Biogasen ersätter bensin och diesel och minskar på så vis växthuseffekten. Biogödsel ersätter konstgödsel och används som växtnäring på åkermark.

Vad innebär matavfallsinsamlingen för fastighetsägare (flerbostadshus/kommersiella lokaler)? 
Som fastighetsägare behöver du informera dina hyresgäster om matavfallsinsamlingen samt dela ut påshållare och tillhandahålla matavfallspåsar. Ni behöver också se till att skapa utrymme för matavfallskärlen i avfallsrum eller på gården.

Vad innebär matavfallsinsamlingen i en bostadsrättsförening? 
Som bostadsrättsförening behöver ni informera era medlemmar om matavfallsinsamlingen samt dela ut påshållare och tillhandahålla matavfallspåsar. Ni behöver också se till att skapa utrymme för matavfallskärlen. Flerbostadshus förses med ett eller flera bruna kärl till matinsamlingen.

Uppdaterad den 12 oktober 2021

Avfallskärlet innehåller