Till huvudinnehåll

När uppdraget tar slut

Uppdraget upphör efter beslut från tingsrätten

När ditt förordnande som god man eller förvaltare upphör (genom beslut om upphörande, byte av ställföreträdare eller när huvudmannen avlider) ska du upprätta en sluträkning över din förvaltning av huvudmannens ekonomi. Sluträkningen ska lämnas in till överförmyndarenheten senast 1 månad efter att förordnandet upphörde.

Tänk på:

  • Kontakta bank för att få kontoutdrag och saldobesked på tillgångarna per upphörandedatum.
  • Se till att ta bort dina uttagsrätter från huvudmannens konton.
  • Kontakta Skatteverket för att ta bort eventuell särskild postadress.
  • Vid behov meddela till socialtjänst och boende att ditt uppdrag avslutats.
  • Spara alla verifikat och papper som rör uppdraget i tre år efter att sluträkningen mottagits av huvudmannen. Du ska sedan skicka dem till huvudmannen.

Om huvudmannen avlider

Ditt uppdrag upphör samma dag som huvudmannen avlider. Meddela överförmyndarenheten och företrädare för dödsboet att ditt uppdrag tagit slut. Dödsboet tar över ansvaret för huvudmannens egendom från dödsdagen. Lämna över obetalda räkningar till dödsboet.

Vi kommer skicka ett brev till dig där vi begär in en sluträkning. Du har en månad på dig att lämna in den. Sluträkningen gör du på samma sätt som årsräkningen men till och med dagen som huvudmannen avled.

Tänk på:

  • Kontakta Skatteverket för dödfallsintyg med släktutredning och avanmäl den särskilda postadressen.
  • Kontakta bank för att få kontoutdrag för perioden och saldobesked på tillgångarna per dödsdatum.
  • Ta reda på vilken dödsbodelägare som kan ta emot handlingar från överförmyndarenheten. Om du är dödsbodelägare ska någon annan person anges som mottagare.
  • Spara alla verifikat och papper som rör uppdraget i tre år efter att sluträkningen mottagits av dödsboet. Du ska sedan skicka underlagen till dödsboet.
  • Saknas kända arvingar gör då en anmälan till socialtjänsten som tar över ansvaret för dödsboet.
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 5 oktober 2022