Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Lotteritillstånd och lotteriregistrering

Ideella föreningar som är öppna för allmänheten får efter registrering anordna lotterier under en femårsperiod. Föreningen utser en lotteriföreståndare som ska godkännas av kommunen. Kommunen utser i sin tur en kontrollant.

Den 1 januari 2019 införde Sverige en ny spelreglering. Denna gäller även spel över internet som riktas till den svenska marknaden.

Vill du och din förening anordna ett lotteri? Då är det myndighet du ska vända dig till för att få registrering av lotteri och information. Om det lotteri/spel ni vill anordna kräver licens vår ni vända er till Spelinspektionen.
Myndighetsnämnden är prövnings- och tillsynsmyndighet för lotteriregistreringar hos allmännyttiga föreningar inom kommunen.

 Ansökan om registrering och tillstånd

 1. Ta beslut om lotteri
  Föreningens styrelse ska besluta att ett lotteri ska anordnas. Ta en kopia på styrelseprotokollet och bifoga det med ansökningsblanketten. Lotteriet ska anordnas inom Lycksele kommun.
 2. Utse en lotteriansvarig
  Föreningen ska utse en person som är ansvarig för lotteriet. Det ska framgå av styrelseprotokollet vem utsedd person är och kontaktuppgifter till berörd.
 3. Välj lotterityp – tillfälligt lotteri eller 5-års registrering
  Föreningens styrelse ska även välja vilken typ av ansökan som ska göras – ett tillfälligt lotteri eller en registrering för fem år. Valet av ansökan ska framgå av styrelseprotokollet
 4. Fyll i och lämna in ansökningsblankett
  Skicka in handlingarna
 5. Följande handlingar ska skickas till Lycksele kommun Myndighet tillsammans med ansökan:
  • Verksamhetsberättelse
  • Ekonomiskt redovisning
  • Revisionsberättelse
  • Föreningens stadgar
  • Föreningens styrelseprotokoll där styrelsen har beslutet att registrera sig för lotterier samt vem som valts som kontaktperson i föreningen för lotterier

Vem kan söka registrering och/eller licens?
Det är endast ideella föreningar och registrerade trossamfund som har rätt att anordna lotterier enligt Spellagen. Föreningen ska dessutom uppfylla följande:

 • Föreningen ska ha stadgar och enligt stadgarna ska föreningen arbeta för ett allmännyttigt ändamål (välgörenhet, folkhälsa eller dylikt).
 • Föreningen bedriver verksamhet som tillgodoser sådant ändamål (insamlingar till välgörande ändamål, idrottsföreningar med mera).
 • Vem som helst kan bli medlem i föreningen, ingen nekas inträde.
 • Föreningen behöver lotteriinkomster till sin verksamhet.

5-årsregistrering
Med en 5-årsregistrering, enligt spellagen 6 kap 9 §, kan en förening anordna flera lotterier under fem år, så länge den sammanlagda insatsen för samtliga lotterier inte överstiger 33⅓ prisbasbelopp.

(För 2022 = 1 609 839 kr)

Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 % och högst 50 % av insatsernas värde i det lotteriet. Varje lotteri ska redovisas till kommunen enligt reglerna nedan och varje lotteri ska godkännas av kontrollanten innan lotter och vinster köps in.

Med en registrering kan föreningen inte hyra fast försäljningsplats för försäljningen av lotterna. Lotteriet får inte tillhandahållas från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.

Lotterikontrollant
För varje 5-årsregistrering utser kommunen en lotterikontrollant. Kontrollanterna är speciellt anlitade personer och de är utbildade. Deras enda ersättning är kontrollantarvodet från lotteriet.

Kontrollanten ska alltid godkänna varje lotteri innan lotter och vinster köps in. Kontrollanten ska också vara med vid dragningen och kontrollanten ska underteckna lotteriredovisningen.

Föreningen betalar ett kontrollantarvode för varje lotteri på 3 % av lotteriets planerade försäljning.

Avgifter och lotteriredovisning
Kommunen tar ut en avgift på 300 kr för tillfälligt lotteri och 500 kr för en flerårig registrering. Sökanden kommer att faktureras avgiften.

Föreningen kommer att faktureras för kontrollantarvode som sedan utbetalas till kontrollant.  

Lotteriredovisning
Senast två månader efter lotteriet avslutats ska föreningen skicka en lotteriredovisning till Myndighet. Lotteriredovisningsblanketten hittar ni här på sidan till höger.

Vissa lotterier kräver varken registrering eller licens
En ideell förening eller ett trossamfund kan anordna lotterier utan registrering, då gäller:

 • Lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp (2022, 12,075 kronor)
 • Vinster får bara vara varor
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp (2022, 8 050 kronor)
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning.
 • I samband med ett bingospel som föreningen anordnar.


Är anordnaren inte en ideell förening eller registrerat trossamfund (kan vara privatperson eller företag) gäller följande för att anordna lotteri utan registrering:

 • Lottpris högst 1/4000 prisbasbelopp (2022, 12,075 kronor)
 • Vinster får bara vara varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/60 prisbasbelopp (2022, 805 kronor)
 • Vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet (förhandsdraget)
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med
 • En offentlig nöjestillställning
 • En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål
 • En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.

Tillställningen/sammankomsten bör vara i storlek med att det finns ett tillstånd från den lokala polismyndigheten att anordna tillställningen eller liknande enligt ordningslagen

 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 23 september 2022