Till huvudinnehåll

Lycksele kommuns förmåner

Lärare

Som arbetsgivare erbjuder Lycksele kommun på olika sätt stöd och utveckling, exempelvis genom de årliga resultat- och utvecklingssamtalen. Där får du som medarbetare möjlighet att lyfta dina styrkor och förtjänster och samtidigt få feedback på ditt arbete. Vi genomför även regelbundna medarbetarundersökningar där du kan tycka till.

Som medarbetare i Lycksele kommun omfattas du av kollektivavtalets försäkringar. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, pensionsavtal som kompletterar den lagstadgade pensionen, omställningsavtal, tjänstegrupplivförsäkring samt sjukförsäkring.

Läs mer om vilka förmåner du som anställd har via kollektivavtalet här. Förutom detta tillkommer även en rad förmåner.

Friskvård
Lycksele kommun uppmuntrar till rörlighet och fysisk aktivitet för att främja hälsa och välmående. Därför erbjuder vi:

 • Ett friskvårdsbidrag upp till 2 500 kronor per år som du kan nyttja för gymkort eller liknande.
 • Möjlighet att besöka simhallen en gång per vecka.
 • Möjlighet att besöka gym på kommunhuset.

Kompetensutveckling
För Lycksele kommun är kompetensutveckling viktigt. Riktlinjen för utbildning gäller de som redan är anställda av Lycksele kommun och arbetar hel- eller deltid hos Lycksele kommun under hela studietiden. Riktlinjen omfattar utbildningar av såväl längre karaktär som kortare kurser. Lycksele kommun kan erbjuda följande.

 • Resor - Vid gemensamma studieträffar ges möjlighet för ersättning för buss/tågbiljett alternativt möjlighet att nyttja kommunens hyr- eller leasingbil.
 • Boende - Bidrag till logi enligt överenskommelse med verksamhetschef. 
 • Material - Kurslitteratur - som i första hand lånas, inköpta böcker ska alltid registreras och återlämnas till arbetsgivaren. 
 • Handledare – Arbetsgivaren kan tillhandahålla en mentor/handledare som är anställd av Lycksele kommun. 
 • Lokaler – Lärcentrum kan tillhandahålla lokal eller studiegård, med möjlighet till internetuppkoppling. 
 • Nedsättning av arbetstid - Ersättning genom att få nedsättning i tid under studietiden, men med bibehållen lön. Eventuell nedsättning av arbetstid prövas individuellt av respektive verksamhetschef i samråd med närmaste chef.
 • Lönepåslag – En löneöversyn sker när vidareutbildningen är genomförd och godkänd. 

Hälsa
Lycksele kommun månar om din hälsa. Du som anställd har möjlighet att vid max sex tillfällen per år beviljas ledighet med lön vid

 • Akuta tandläkarbesök
 • Övriga besök inom hälso- och sjukvård

Vidare erbjuds medarbetare att kostnadsfritt genomgå influensavaccination och att vaccinera sig mot covid-19 under arbetstid. 

Lön
Lycksele kommuns lönepolicy ska stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang för utveckling av verksamhetens åtagande och ökat ansvarstagande. Lönepolicyn ska även öka möjligheten att behålla och rekrytera medarbetare. Kommunens lönestruktur och det aktuella löneläget för befattningen är vägledande. Lycksele kommun har individuell och differentierad lönesättning och genomför årligen löneöversyn. 

Löneväxling
Lycksele kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare. Därför erbjuder kommunen alla tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda vars anställning är minst två år (med månadslön) en möjlighet att växla lön mot pension via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. Kontakta din nuvarande eller framtida chef för vidare information.

Erbjudande om förlängt arbetsliv
Medarbetare som fyllt 65 år kan, om arbetsgivaren finner det nödvändigt, erbjudas en möjlighet att gå ned i sysselsättningsgrad till 80 procent av den befintliga sysselsättningsgraden. Lönen ligger dock på en nivå av 90 procent av befintlig sysselsättningsgrad. Avsättningen till tjänstepension beräknas på 100 procent av sysselsättningsgraden före minskningen.

Detta innebär att en person som arbetar 100 procent kan reducera den faktiska arbetstiden till 80 procent, men behålla lön för 90 procent samt pensionsavsättning för motsvarande 100 procent.

Erbjudandet gäller för dig är tillsvidareanställd i kommunen. Kontakta din nuvarande eller framtida chef för vidare information.

Semesterväxling
Lycksele kommun har tillsammans med Akademikerförbundet SSR och Vision gjort en Lokal överenskommelse (LOK) om att växling av semesterdagstillägget mot extra lediga dagar kan göras. 5 extra lediga dagar fram till och med det kalenderår arbetstagaren fyller 39 år, samt 6 extra lediga dagar från och med det kalenderår arbetstagaren fyller 40 år.

Föräldrapenningstillägg 
Föräldrapenningstillägg är ett tillägg på lönen. Du får tillägget av Lycksele kommun om du haft en sammanhängande anställning under minst 365 dagar när ledigheten påbörjas. Föräldrapenningstillägget motsvarar 10 procent av lönebortfallet beräknat per kalenderdag. Tillägget betalas ut i sammanlagt 180 kalenderdagarper födsel och som längst tills dess att barnet är 24 månader.

Övrigt

 • 25-års gåva
 • Avtackning vid avslut av anställning
 • Möjlighet till företagshälsovård
 • Terminalglasögon
 • Introduktion och utbildningar
 • Delaktighet genom antaget samverkansavtal
 • Möjlighet till flextidsavtal
 • Möjlighet till distansarbete
Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Maria Danielsson

Uppdaterad den 12 maj 2022