Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Ny skolorganisation i Lycksele

Höstterminen 2021 ska en ny skolorganisation träda i kraft i Lycksele kommun. Under våren 2020 ska det politiskt tas fram ett slutgiltigt beslut om hur den ska se ut – och nu är den skolutredning som ska ligga till grund för det arbetet presenterad. 

Allmänna beredningen har på uppdrag från kommunfullmäktige tillsatt en utredning som under hösten 2019 arbetat med att ta fram förslag på ny skolstruktur. I syfte att skapa en konstruktiv dialog om den framtida organiseringen av skolan i Lycksele har en utredning gjorts där skolans utmaningar och utvecklingsmöjligheter lyfts fram.

Utredningen har i dess nuvarande form inte tagit ställning till enskilda skolors framtid utan tar istället fasta på den generella problembild som skolorganisationen har i dagsläget, samt vilka andra utmaningar som kommunen har kopplat till skolorganisationen.

Inkomma med synpunkter
Tanken med samrådet är att du som medborgare, förälder, vårdnadshavare eller anställd ska få möjlighet att inkomma med dina synpunkter och åsikter för att skapa en så bred bild av frågeställningen som möjligt inför kommande beslut om hur framtidens skolorganisation ska se ut. Ambitionen är att alla som vill ska få tillföra utredningen sina synpunkter. Med det inte sagt att allas önskemål och krav kommer att uppfyllas.

Under perioden 21 februari 2020 – 3 mars 2020 fanns möjlighet att skicka in synpunkter på utredningen och dess innehåll. 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 4 mars 2020