Till huvudinnehåll

Dialog om strandpromenad längs älven

Sträckning som är aktuell för strandpromenad

Lycksele kommun har tillstånd att anlägga en strandpromenad i centrala Lycksele. Nu ska en förstudie genomföras för en gång- och cykelväg längs E12:an och din åsikt är viktig för oss.

På många platser runt om i Sverige byggs parker och strandpromenader för att tillvarata områden längs vackra vattenmiljöer. På så vis skapas mötesplatser och aktiviteter som fokuserar på att välkomna alla invånare.

Lycksele kommun har beviljats vattendom på att anlägga en strandpromenad i centrala Lycksele, från befintlig cykelväg till Gammplatsen.

Grunden för fortsatt dialog
Under februari har ett uppdrag om en förstudie lagts ut på SWECO. Syftet är att ta fram ett förslag på utformning och en grov kostnadskalkyl.
- Det finns ännu ingen finansiering klar för projektet utan tanken är att denna förstudie ska bli grunden till fortsatt dialog och detaljprojektering, säger Greger Jonsson, fritidskonsulent Lycksele kommun.

Fokus på miljö och ekologi
En prioriterad inriktning är att strandpromenad och strandzon ska präglas ett nyskapande upplägg med stort fokus på miljö och ekologi.
- Vi tror att möjligheterna att söka extern finansiering till projektet ökar väsentligt om vi har ett tydligt fokus på miljö, social trivsel och attraktivitet, säger Jonsson.

Vad tycker du är viktigt?
Det finns ännu inget detaljförslag framtaget och därför vill vi i detta tidiga skede öppna för en medborgardialog kring projektet. Synpunkter och förslag kan lämnas via en enkät som finns här. Enkäten är öppen fram till den 30 mars.
- Alla förslag och synpunkter kommer att behandlas med intresse av projektgruppen. I slutet av juni beräknas ett förslag presenteras som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet, säger Greger Jonsson.

Uppdaterad den 15 mars 2018