Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Miljövårdande skötselåtgärd på Nydala

Under 2020 fram tills april 2021 kommer en miljövårdande skötselåtgärd att utföras på fastigheten Nydala 1:1 för att bevara och utveckla natur- och kulturmiljövärden.

Under 2020 fram tills april 2021 kommer en miljövårdande skötselåtgärd att utföras på fastigheten Nydala 1:1 för att bevara och utveckla natur- och kulturmiljövärden. Åtgärden utförs med hjälp av stödet Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet.

Tätortsnära skog och koliniträdgården

Målet med åtgärderna ska uppfylla miljömålet Levande Skogar och ska gynna växt- och djurarter som naturligt hör hemma i skogen och ge förutsättningar för att de ska finnas kvar. Skogen ska fortsatt vara lövträddominerande med en variation av trädslag för att skapa mat till pollinerande insekter. Området ligger intill bebyggelse samt intill en koloniträdgård vilket gör att skogen har stor social betydelse för både boenden och medborgare. 

Åtgärder och miljömål

Området 1 och 2:

  • Utglesning av träden med syfte att ge skyddsvärda träd mer plats och styra trädslagsfördelningen till ett fortsatt varierat lövträdsdominant skog.
  • Försiktig utglesning för att gynna sälg, asp och rönn och att säkerställa trädslagsvariation.
  • Frihuggning kulturlämningar, stenmur synliggörs.
  • Framröjande av asp, sälg och rönn.
  • Syftet med utglesningen är även att göra skogen vacker och inbjudande för rekreation för våra medborgare och besökare.

Område 3:

  • Försiktig utglesning med syfte att lövträden kan växa sig grova.
  • Spara vid, sälg och rönn fläckvis vid röjning för att gynna och öka diversitten till mat för pollinerande insekter.

 

Uppdaterad den 18 maj 2021

Kontakt


Vid frågor och felanmälan


Felanmälan efter kontorstid

SOSAB

telefon 0950-101 17

Karta över åtgärder