Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell Översiktsplan (ÖP), som omfattar hela kommunen. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen har en central roll i kommunernas arbete att formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling. En översiktsplan ska ange såväl en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden. Översiktsplanen ska visa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen ska tillgodoses och hur miljökvalitetsnormer ska följas. Planen ska också ge vägledning för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Just nu håller Lycksele kommun på att ta fram en ny Översiktsplan som beräknas vara färdig under hösten 2022 och som kommer att vara digitaliserad. Du kan läsa mer om detta under rubriken Översiktsplan 2040.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 1 december 2021

Kontakt


Lycksele kommun

Samhällsplanerare

telefon 0950 166 00


Aktuell Översiktsplan

Översiktsplan 2040