Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Antagningsförfarande till språkförskolan Pippi

Verksamheten riktar sig till sökande som uppfyller följande kriterier:

Barnet ska uppvisa en språkstörning eller omfattande språksvårigheter. Barnet ska vara utrett av logoped och av denna bedömts vara i behov av kontinuerlig logopedbehandling. Sedvanlig logopedbehandling ska vara prövad och ej funnen tillräcklig.

Ansökan till språkförskolan görs via e-tjänsten, följ länken "E-tjänster" på denna sida och välj tjänsten "Ansökan till språkförskolan Pippi".

Till ansökan ska följande handlingar bifogas:

  • Logopedutlåtande/kopia på aktuella journalanteckningar.
  • Psykologbedömning, om sådan finns.
  • Pedagogiskt utlåtande från överlämnande förskola/verksamhet.

Antagning sker löpande. Ansökansgruppen går igenom ansökan inom tre veckor efter att ansökan kommit in, och där fattas beslut om ansökan godkänns eller avslås. Godkänns ansökan men alla språkplatser är fyllda vid det aktuella tillfället, ställs barnet i kö.

Antagningsprocess:

  • Ansökan görs via e-tjänsten, se ovan.
  • Ansökningarna behandlas av en antagningsgrupp bestående av rektor specialpedagog, logoped och pedagog. Antagningsgruppen beslutar om bifall eller avslag på ansökan.
  • Rektor lämnar skriftligt besked avseende antagningsbeslut till vårdnadshavare.

Prioriteringsordning:

  • Sökande med högst grad av språkstörning.
  • Vid likvärdig grad av språksvårigheter utan tilläggssvårigheter tas hänsyn till gruppsammansättning eller andra faktorer relevanta för verksamheten.
  • Vid likvärdig grad av språksvårigheter med tilläggssvårigheter prioriteras sökande med lägst förekomst av tilläggssvårigheter.
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 9 december 2019

Kontakt


Språkförskolan Pippi

Skolvägen 7

telefon 0950-166 00


Rektor

Jeanette Burstrand