Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Information om valfrihet inom hemtjänsten

Lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft första januari 2009 och innebär att varje kommun själv kan fatta beslut om att tillämpa valfrihetssystem. I Lycksele kommun har kommunfullmäktige tagit beslut om att införa ett valfrihetssystem inom hemtjänst och förebereda införandet inom daglig verksamhet.

  •  Införs inom hemtjänst (SoL) den första oktober 2020
  •  Förbereder införandet av LOV inom daglig verksamhet (LSS) första januari 2021

För dig som brukare innebär Lagen om valfrihetssystem en rätt att själv välja vem som ska utföra de serviceinsatser som du beviljats. Syftet med lagen är att öka den enskilde brukarens valfrihet och inflytande. I LOV ingår även rätten till omval om man som brukare inte är nöjd med insatsernas utförande.

Serviceinsatser och personlig omvårdnad
Med serviceinsatser avses praktisk hjälp med hemmets skötsel såsom städning, tillredning av enklare matlagning/administration av matlådor, tvätt och klädvård, inköp av dagligvaror, ärenden (apoteksärenden) och fönsterputsning.

Personlig omvårdnad innebär insatser som ska tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov såsom personlig omvårdnad eller hygien, tillsyn, förflyttningar, avlösning, mathållning och måltidsstöd samt insatser för att den enskilde ska känna trygghet och säkerhet i hemmet. Delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser till och med undersköterskenivå.

Kommunen yttersta ansvaret
Det är kommunen som har det yttersta ansvaret för att kommunens egenregi och externa utförare  följer riktlinjer och gällande lagstiftning i enlighet med förfrågningsunderlaget. Alla utförare som erbjuds har godkänts av kommunen. De förbinder sig att följa och leva upp till de regler, riktlinjer och krav som kommunen har ställt och som finns beskrivna i ett förfrågningsunderlag.

Samma villkor gäller för kommunens utförare som externa utförare och samma pris gäller oavsett om du väljer en extern utförare eller kommunens egen regi.

Så väljer du
Om du bor i ett område där flera utförare arbetar kan du nu välja vilken av dem du vill ska utföra dina serviceinsatser och personlig omvårdnad. Detta gör du genom att fylla i en ansökan som skickas till biståndshandläggaren eller genom att ta kontakt med biståndshandläggaren. Blanketten finns på webbplatsen/e-tjänst samt hos biståndshandläggaren. Biståndshandläggaren kan berätta mer om hur du gör ett val.

Godkända utförare
De utförare som blivit godkända kommer att presenteras på webbplatsen. Biståndshandläggaren kommer också att ha information om godkända utförare i kommunen.

Vill du bli utförare?
Här finner du information om hur du blir utförare av serviceinsatser och personlig omvårdnad i Lycksele. Under denna länk hittar du information om att bli utförare.

Frågor och svar kring valfrihetssystemet
Vad innebär det egna valet?
För dig som brukare betyder valfrihet av utförare en chans att få ett större inflytande över de insatser som du beviljats. Vi är alla olika och har individuella behov och önskningar, genom att själv kunna välja utförare av personlig omvårdnad och/eller serviceinsatser finns det större möjlighet att få just det stöd du behöver. Dessutom betyder valfriheten konkurrens via kvalitet och inte pris vilket är positivt.

Vilka hemtjänstinsatser kan jag välja själv?

Serviceinsatser:
avser praktisk hjälp med hemmets skötsel såsom städning, tillredning av enklare matlagning/administration av matlådor, tvätt och klädvård, inköp av dagligvaror, ärenden (apoteksärenden) och fönsterputsning.

Personlig omvårdnad: Personlig omvårdnad insatser som ska tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov såsom personlig omvårdnad eller hygien, tillsyn, förflyttningar, avlösning, mathållning och måltidsstöd samt insatser för att den enskilde ska känna trygghet och säkerhet i hemmet. Delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser till och med undersköterskenivå.

Vilka utförare kan jag välja?
Vilka utförare du som brukare kan välja bland beror på var du bor och vilka utförare som arbetar i det området. Alla utförare som du kan välja bland är godkända av kommunen bland annat vad gäller kvalitet och kompetens.

Måste jag välja?
Om du inte gör ett aktivt val erbjuder Lycksele kommun ett ickevalsalternativ utifrån en turordningslista med godkända utförare. Turordningslistan är upplagd så att var sjätte månad blir det ny utförare för ickevalsalternativet, de som tidigare haft en utförare enligt icke val behöver ej välja om utförare. I samband med införandet av LOV i hemtjänst är egenregin ickevalsalternativ de första 6 månaderna.

Kan jag göra om mitt val?
Om du som brukare inte är nöjd med de insatser som din utförare ger dig kan du när som helst byta utförare, vilket ska ske skriftligen till kommunens biståndsenhet. Omställningstiden vid byte av utförare är 14 dagar, med reservation för anpassning till helger och röda dagar. Under dessa dagar svarar den tidigare utföraren för insatserna.

Påverkas hemtjänstavgiften?
Kommunen och externa utförare ska konkurrera och verka på samma villkor. Det innebär att du även i fortsättningen betalar hemtjänstavgiften till kommunen och att avgiften är samma oavsett vilken utförare du väljer.

Kan jag köpa tilläggstjänster?
De externa utförarna har möjlighet att erbjuda tilläggstjänster som brukaren betalar direkt till utföraren efter överenskommelse. Tilläggstjänster kan vara olika typer av insatser som inte ingår i ditt biståndsbeslut, exempelvis snöskottning och gräsklippning.

 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 1 oktober 2020

Kontakt


Frågor om valfrihetssystemet

Pernilla Ahlström, verksamhetschef

Ketty Lundmark, enhetschef Biståndsenheten