Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Fullmäktigeberedningar

Fullmäktigeberedningarna ansvarar för utarbetande och utveckling av övergripande mål och riktlinjer inom sitt uppdragsområde samt för utveckling av medborgar- och brukarinflytande.

Lycksele kommun har sedan starten av 2019 tre fasta fullmäktigeberedningar.

  • Val- och arvodesberedningen arbetar med valärenden samt med arvodesärenden för förtroendevalda.
  • Allmänna beredningen vars uppdragsområde är välfärdsutveckling och strategiskt långsiktig planering.
  • Tillväxtberedningen vars uppdragsområde är långsiktiga utvecklingsfrågor.

Arbetsordning

Om ett ärende är av övergripande kraktär, kan kommunfullmäktige ge allmänna beredningen eller tillväxtberedningen i uppdrag att bereda ärendet. Detta kan vara att ta fram en strategi, ett program eller en utredning inom beredningens uppdragsområde.

Fullmäktigeberedningarna har ingen egen beslutanderätt. Liksom andra ärenden till kommunfullmäktige ska beredningarnas ärenden också beredas av kommunstyrelsen innan fullmäktige tar det slutliga beslutet.

Allmänna- och tillväxtberedningens medlemmar utses av kommunfullmäktige vid varje ny mandatperiod. De består vardera av tre ledamöter och tre ersättare.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 22 augusti 2019