Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Medborgarförslag

Du som bor i Lycksele kommun kan lämna förslag om det som rör kommunens verksamhet. Medborgarförslag är ett sätt att bredda demokratin.

Vem kan lämna medborgarförslag?
Alla som är folkbokförda i Lycksele kommun kan lämna förslag, oavsett ålder.  Föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar har inte rätt att lämna medborgarförslag.

Vilka krav ställs på ett medborgarförslag?
För att ett medborgarförslag ska kunna tas upp till behandling ska det:
  • vara skriftligt
  • vara undertecknat av en eller flera kommuninvånare
  • innehålla namnförtydliganden, adress och telefonnummer
  • inte handla om mer än ett ämne
  • gälla kommunens verksamhet och det kommunen är ansvarig för
  • vara märkt ”Medborgarförslag”.
Hur lämnar jag mitt medborgarförslag och till vem?
Du kan skicka ditt medborgarförslag via vår e-tjänst, då kan du följa ditt ärende på Mina sidor. Det går även att lämna in förslaget i kommunens kundtjänst eller lämna det i kommunens brevlåda (vid kommunhusets ingång) eller skicka det via post till adressen:
Lycksele kommun
Kanslienheten
921 81 Lycksele
När medborgarförslaget kommit in till kommunen blir det en allmän handling

När och var behandlas medborgarförslaget?
Medborgarförslaget behöver lämnas in minst 14 dagar innan kommande kommunfullmäktige sammanträde, inkommer det senare behandlas det vid nästkommande fullmäktigesammanträde. Fullmäktige kan besluta att någon av kommunens nämnder ska besvara förslaget.

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas underrättas förslagställaren som även har rätt att svara på frågor när fullmäktige eller nämnd behandlar ärendet. Om en nämnd besvarar ett medborgarförslag ska svaret återrapporteras till fullmäktige. 

Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas behandlas i vår databas. Om du vill få information om hur dina personuppgifter används kan du kontakta kommunen genom att skicka ett e-postmeddelande till kommun@lycksele.se, kommunens dataskyddsombud, via post Lycksele kommun, Dataskyddsombud, 921 81 Lycksele eller telefon 0950-166 00. Du kan läsa mer om kommunens hantering av personuppgifter här.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 5 februari 2019