Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Överklaga ett beslut

De flesta av kommunens beslut kan du
överklaga om du inte håller med om beslutet.
En överklagan kan leda till att beslutet ändras.

Det finns två olika typer av överklaganden:
laglighets-prövning och förvaltnings-besvär.

Laglighets-prövning
Om du tycker att kommunen har fattat ett
beslut som bryter mot lagen kan du
överklaga till förvaltningsrätten.
Det kallas laglighets-prövning.

Din överklagan ska du skriva och
lämna in till förvaltningsrätten senast
3 veckor efter att kommunen meddelat
beslutet på den digitala anslagstavlan.
Den digitala anslagstavlan finns på
kommunens hemsida: Anslagstavla

Om förvaltningsrätten håller med om att
kommunen gjort fel slutar beslutet att gälla.
Då måste kommunen fatta ett nytt
beslut i frågan.

Förvaltnings-besvär
Överklagan av beslut som gäller
privat-personer kallas förvaltnings-besvär.
Det kan vara beslut om till exempel
försörjnings-stöd eller bygglov.

Om du får avslag på till exempel en ansökan
har du rätt att få ett skriftligt beslut.
I beslutet ska det stå varför du har fått
avslag och hur du kan överklaga beslutet. 
Du kan överklaga oavsett om du fått
avslag på hela ansökan eller på delar av den.

För att överklaga skriver du
ett brev till kommunen.
I överklagan ska du skriva:

  • vilket beslut du överklagar
  • vilket datum beslutet fattades
  • vad beslutet handlar om
  • vad du vill ändra i beslutet

Din överklagan måste komma till
kommunen senast 3 veckor från
den dag du fick beslutet.
Kommunen skickar din överklagan till
den nämnd eller person som ska bedöma
om det går att ändra beslutet.

Tillbaka till föregående sida
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 8 maj 2018