Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Översiktsplan 2040

Händer som hjärta

Kommunen har börjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Lycksele kommun. En plan som sträcker sig fram till år 2040. I förslaget föreslås områden för bebyggelseutveckling och riktning för användning av mark och vatten. Samrådet pågår till den 28 februari 2022.

En översiktsplan anger hur kommunens mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv. Genom bra planering skapar vi förutsättningar för att Lycksele växer på ett långsiktigt hållbart sätt och fortsätter vara en plats där vi trivs att leva och bo även i framtiden. Hållbarhetsperspektivet, såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt, ska gälla för samtliga strategier, inriktningar samt de ställningstaganden kommunen gör när mark och vattenområden ska exploateras. Ambitionen är att lyfta och stärka Lyckseles unika värden och öka potentialen för utbyggd service i både privat och kommunal regi, samt att skapa ett varierat utbud av boendeformer och sysselsättningsmöjligheter som utveckla Lycksele som den trygga och lagom stora staden.

Stad och landsbygd
Lycksele kommun är navet i Lappland, en del av Sápmi. Lycksele översiktsplan 2040-naturligt från grunden, bygger på en förståelse av vikten med samspel mellan stad och landsbygd. Det öppna landskapet med dess natur- och kulturmiljöer är en fantastisk resurs att ta vara på. Det samiska kulturlandskapet är en tillgång och viktigt för både kommunens profil som samiskt förvaltningsområde samt för Sápmi som helhet.

Kommunens förslag bygger på att möjliggöra exploatering med bostäder, både i centralortens befintliga områden för bostadsbebyggelse som i de utpekade servicenoderna, samt tillväxtzoner. Genom blandad bebyggelse ska områden som är mindre segregerade, samt en mer levande stad skapas. Planförslaget föreslår att befintliga industriområden får växa.

Servicenoderna en viktig del
Lycksele är en landsbygdskommun. För att uppnå tillväxtmålen på ett hållbart sätt bygger översiktsplanen på ett antal strategier i vilka servicenoderna är en viktig del. Rusksele, Örträsk, Kristineberg och Kattisavan, kommunens utpekade servicenoder är viktiga för den framtida utvecklingen och här ska det finnas attraktiva boendemiljöer för både permanent och fritidsbebyggelse, god planberedskap för nya och befintliga verksamheter att etablera sig respektive expandera med tillgång till hög kvalitativt teknisk infrastruktur och goda kommunikationsmöjligheter.

Översiktsplanen betonar vikten av att det finns stora tillgång till naturnära rekreation. Skolskogar, tätortsnära naturområden, viktiga grönstråk och friluftsområden beskrivs och tillgodoses i planen. Några insatser är kommunens plan att utveckla Öreälvsleden i samarbete med Nordmalings- och Bjurholms kommuner, bildande av tätortsnära naturreservat, hyggesfritt skogsbruk i tätorten och frånvaro av exploatering i skolskogarna.

Förslaget till översiktsplan finns att läsa digitalt och även ladda ner som pdf via: 
Lyckseles Översiktsplan. Lyckseles Översiktsplan (arcgis.com)

Översiktplanen 2040 går även att läsa på plats i kommunhuset (Kundtjänst och på Lycksele bibliotek.

Lämna dina synpunkter
Som kommuninvånare är du välkommen att komma med synpunkter om kommunens förslag till ny Översiktsplan för Lycksele 2040- Naturligt från grunden. Fram till den 28 februari 2022 kan du lämna dina synpunkter. Skicka epost till op@lycksele2040.se eller brev till Samhällsplaneringsenheten, Lycksele kommun, 92181 Lycksele


Samrådsmöten gällande Översiktsplan för Lycksele kommun
Nu är vi intresserad av att ta del av dina synpunkter hur kommunen kan utvecklas och vad som är viktigt att bevara. Ta din chans att påverka Lycksele framtid. Kommunen bjuder in till samrådsmöten.

På grund av ökad smittspridning så kommer fysiska samrådsträffar att ställas in och vi kommer erbjuda andra alternativ. Mer information kommer om detta.

Anmälan lämnas till myndighetsenheten@lycksele.se eller via kommunens växel 0950-166 00. Uppge namn och vilket samrådstillfälle du kommer till. 

 

 

Kontakta sidansvarig: webmaster

Uppdaterad den 13 januari 2022