Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Aktuell Översiktsplan

Översiktsplanering handlar om långsiktiga frågor för markanvändning och byggande. Kommunen har ansvar för att planera markanvändningen på ett långsiktigt hållbart sätt.

Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta. Av planen skall
framgå grunddragen i användningen av mark- och vattenområden,
kommunens syn på hur den byggda miljön skall utvecklas och
bevaras samt hur kommunen avser att tillgodose de riksintressen
som finns redovisade. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande
men skall ge en vägledning för beslut om användningen av mark-
och vattenområden.

Lycksele kommuns senaste Översiktsplan är antagen av Kommun-
fullmäktige juli 2006. En revidering av översiktsplanen har
påbörjas under våren 2016. Även Vindkraft - tillägg till översiktsplan är under revidering. Den aktuella Översiktsplanen och tilläggen finns länkade till höger. 

 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 31 augusti 2021