Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Samråd: Detaljplan Vågen

Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för Vågen 4 med flera inom Lycksele tätort, Lycksele kommun, Västerbottens län.

Lycksele kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Vågen 4 med flera. Planförslaget är på samråd och du kan lämna synpunkter senast måndag 2021-06-04

Planområdet omfattar fastigheten Vågen 4 och del av Lycksele 10:5 samt del av fastigheten Dickson 19 belägna inom Lycksele tätort. Planområdet inrammas i huvudsak av Storgatan i öster, Kyrkogatan i norr, Tingshusgatan i söder och i väster av Bångvägen. Lycksele 10:5 är fastighet för allmän plats inom del av Lycksele tätort och omfattar i huvudsak gator och park.

Kommunen handlägger ärendet med utökat förfarande.

Läs mer om vad det innebär på

https://www.lycksele.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering-och-utveckling/detaljplanering/

 

Syfte

Vågen 4

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten till att skapa förutsättningar för upprättande av flerbostadshus inom fastigheten Vågen 4. Bostäderna ska ta hänsyn till platsens kulturhistoriskt värdefulla miljö. Tingshusparken som ligger mot kyrkan ska säkerställas som allmän plats i form av park.  

Dickson 19

För den del av detaljplanen som ligger inom Dickson 19 är syftet att pröva möjligheten till uppförande av komplementbyggnad på del av fastigheten som delvis tidigare varit bebyggt.

Granska planen

Planförslaget är utställt för samråd från 2021-05-14 till 2021-06-04

Planhandlingarna omfattar

  • Plankarta
  • Planbeskrivning
  • Samrådsredogörelse

Handlingarna finns här:

  • Till höger på denna sida
  • Stadshuset, Storgatan 22, receptionen

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

Ange diarienummer: DNR: 2018–1104 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast 2021-06-04.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

 

Vem fattar beslut?

Myndighetsnämnden prövar förslaget efter granskning och fattar sedan eventuellt beslut om att anta planen.

 

Vid frågor kontakta:

Tichaona Maphosa
Samhällsplanerare
0950 167 42
tichaona.maphosa@lycksele.se

Eric Lundstöm 
Enhetschef Samhällsplanering                                                           
0950-166 25
eric.lundstrom@lycksele.se

 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 17 maj 2021