Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Samråd: Detaljplan Hedlunda 4:11 mfl

Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för Hedlunda 4: 11 m.fl. inom Hedlunda by, Lycksele kommun, Västerbottens län.

Lycksele kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Hedlunda 4:11 m.fl.  Planförslaget är på samråd och du kan lämna synpunkter senast måndag 2021-07-23

Planområdet ligger inom Hedlunda byn, sex kilometer sydost om centrala Lycksele. Planområdet avgränsas av Elitvägen i öster, delar av Axvägen och Stråvägen i söder väster och söder. I norr och väster avgränsas planområdet av ett väl bevuxet skogsområde. Huvudfastigheterna Hedlunda 4:11 ägs av kommunen.  Planområdet är ca. 6 ha.

Läs mer om vad det innebär på

https://www.lycksele.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering-och-utveckling/detaljplanering/

 

Syfte
Planområdet är idag planlagd och inom området gäller Detaljplan för Hedlunda 4:11 m.fl. (2480-P90/16). För fastigheterna anger gällande detaljplan bostäder, småindustri samt kontorsverksamhet. Det finns nu önskemål om att medge större byggrätt för bostadsändamål samt utöka planområdet med ytterligare bostadsfastigheter.

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder. Planen medger även verksamhet av icke störande karaktär

 

Granska planen
Planförslaget är utställt för samråd från 2021- 07-01 till 2021-07-23

Planhandlingarna omfattar

  • plankarta
  • planbeskrivning
  • strategisk miljöbedömning

Handlingarna finns här:

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

Ange diarienummer: DNR: 2021–87 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast 2021-07-23.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

 

Vem fattar beslut?
Myndighetsnämnden prövar förslaget efter granskning och fattar sedan eventuellt beslut om att anta planen.

 

Samhällsplanering, Lycksele kommun

Tichaona Maphosa

Samhällsplanerare

0950 16 742

0725896488

tichaona.maphosa@lycksele.se

Uppdaterad den 2 juli 2021

Kontakt


Planhandläggare


telefon 072-5896488