Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Granskning: Detaljplan Renhållaren

Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för Renhållaren 2 m.fl. inom Lycksele tätort, Lycksele kommun, Västerbottens län.

Lycksele kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Renhållaren 2 m.fl.  Planförslaget är på granskning och du kan lämna synpunkter senast måndag 2021-07-09

 

Planförslaget var utställd för samråd mellan 17 mars 2021 - 7 april 2021. Kommunen har reviderat planhandlingar utifrån inkomna synpunkter. Vilka ändringar som gjorts finns att se i samrådsredogörelsen som bifogas.

Planområdet ligger placerat inom Lycksele tätort, söder om Lyckseles centrum, vid Umeälvens sydvästra strand. Reningsverket ligger i ett område med industriverksamhet. Kommunen handlägger ärendet med standardförfarande dvs ett samrådsskede och ett granskningsskede.

Läs mer om vad det innebär på

https://www.lycksele.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering-och-utveckling/detaljplanering/

Syfte
Detaljplanen syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för en utvidgning av reningsverkets verksamhet. Detaljplanen ska utformas på ett sådant sätt att reningsverkets långsiktiga behov säkerställs. Planen syftar även till att inom kvartersmark upphäva strandskyddet.

Gällande översiktsplan för Lycksele kommun samt fördjupad översiktsplan för Lycksele stad, är antagna av Kommunfullmäktige 2006-06-19. Någon förändring av markanvändningen inom planområdet finns inte utpekad i översiktsplanen eller i den fördjupade översiktsplanen. I den fördjupade översiktsplanen beskrivs möjligheten att röra sig längs stränderna som en tillgång viktig att värna om. Tillgängligheten och möjligheter till rekreation längs älvstränderna bör förbättras står det. Planförslaget bedöms följer inriktning och intentioner i översiktsplanen.

Granska planen
Planförslaget är utställt för samråd från 2021- 06-18 till 2021-07-09

Planhandlingarna omfattar

  • plankarta
  • planbeskrivning
  • samrådsredogörelse

Handlingarna finns här:

  • Till höger på den här sidan
  • Stadshuset, Storgatan 22, receptionen
  • Lycksele stadsbibliotek Norra Torggatan 12, anslagstavlan

Lämna synpunkter
Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

Ange diarienummer: DNR: 2019–0123 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast 2021-07-09.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

 

Vem fattar beslut?
Myndighetsnämnden prövar förslaget efter granskning och fattar sedan eventuellt beslut om att anta planen.

Vid frågor kontaka:
Tichaona Maphosa
Samhällsplanerare
0950 16742
tichaona.maphosa@lycksele.se

Kontakta sidansvarig: Webredaktör

Uppdaterad den 18 juni 2021