Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Samråd: Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för Renhållaren 2 m.fl. inom Lycksele tätort.

Detaljplan för Renhållaren 2 mfl Lycksele kommun. Samråd pågår mellan 17 mars 2021 - 7 april 2021.

Lycksele kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Renhållaren 2 m.fl. Planförslaget är på samråd och du kan lämna synpunkter senast onsdag 7 april 2021.
Planområdet ligger placerat inom Lycksele tätort, söder om Lyckseles centrum, vid Umeälvens sydvästra strand. Reningsverket ligger i ett område med industriverksamhet.  Planområdet omfattas av del av fastigheterna Renhållaren 2, Forsdala 1:10 och 1:2 som ägs av Lycksele kommun samt Lycksele 12:1 som ägs av Sydkraft Hydropower. Totalt omfattas ca 20 000 kvm mark. Vi handlägger ärendet med standardförfarande; med ett samrådsskede och ett granskningsskede. Läs mer om vad det innebär på www.umea.se/planprocess.

Vad är syftet?
Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för en utvidgning av reningsverkets verksamhet. Detaljplanen ska utformas på ett sådant sätt att reningsverkets långsiktiga behov säkerställs. Planen syftar även till att inom kvartersmark upphäva strandskyddet.
Planförslaget följer inriktning och intentioner i översiktsplanen.

Granska planen
Planförslaget är utställt för samråd från 2021-03-17 till och med 2021-04-07. Planhandlingarna omfattar:

  • plankarta
  • planbeskrivning
  • undersökning av betydande miljöpåverkan

Handlingarna finns här till höger under Samrådshandlingar, samt på:

  • Lycksele stadshuset, Skolgatan 22, receptionen
  • Lycksele stadsbiblioteket Norra Torggatan 12, anslagstavlan

Lämna synpunkter
Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

Ange diarienummer: DNR: 2019–0123 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast 7 april 2021.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Planbesked
Det är Myndighetsnämnden som efter förslag från fastighetsägaren eller byggherren fattar beslut om ett detaljplanarbete ska starta. Myndighetsnämnden beslutade om att uppdra till Samhällsplaneringsenheten att upprätta ny detaljplan 2019-02-20. Protokoll lämnas ut på begäran.

Undersökning av miljöpåverkan
En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan och bygglagen (2010:900) och miljöbedömningsförordningen (2017:966)

Samråd
När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Antagande
Detaljplaner antas av Myndighetsnämnden eller Kommunfullmäktige.

Laga kraft
Myndighetsnämnden eller Kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 17 mars 2021