Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Samråd: Handelsområde Furuvik

Detaljplan för Bryggan 1 m.fl. Handelsområde i Furuvik, Lycksele kommun. Samråd pågår mellan 20 dec 2019 – 21 jan 2020.

Förslag till ny detaljplan har tagits fram i syfte att kunna erbjuda tomter för handels- och verkssamhetsändamål i attraktivt läge inom tätorten. Gällande detaljplan medger handel med skrymmande varor (ej livsmedel) samt industri. Ny detaljplan avser även fortsättningsvis att dagligvaruhandel med livsmedel ej ska tillåtas inom planområdet men att övrig detaljhandel – även icke skrymmande varor – ska vara tillåten. Utöver att möjliggöra detaljhandel så medger planen Z verksamheter. Verksamheter inrymmer en relativt bred variation av verksamheter, bland annat serviceverksamheter, tillverkning, lager och verkstäder som exempelvis fordonsservice, bilprovning eller liknande.

Byggrätter inom planområdet har anpassats efter detaljhandelns behov av parkeringsytor samt har kvartersmark försetts med en högsta tillåtna byggnadshöjd om 10 meter. Del av fastigheterna Bryggan 1 och 3 som angränsar till Blå vägen E12 har planlagts som parkmark med kommunalt huvudmannaskap med syfte att säkerställa befintlig grönska mot väg. Genom att skapa förutsättningar för fortsatt grönska längs med vägen kan gestaltningsmässiga kvalitéer för entrén till Lycksele långsiktigt säkerställas. Ny parkmark löses in och överförs till kommunal gatufastighet. Bryggan 2 undantas från denna åtgärd då marken redan är ianspråktagen och grönskan längs med vägen redan avverkats.

Vidare syftar planen till att säkerställa att tillräcklig ytor för allmän plats finns för eventuellt framtida åtgärder trafikkorsning E12/Sågv./Båtv. I planförslaget har därför del av Bryggan 1 planlagts som allmän plats GATA alternativt PARK. Dessa ytors utbredning är i samrådsförslaget inte exakt säkerställda och kan därför komma att förändras något i den fortsatta planprocessen.

Förslaget avviker inte från gällande översiktsplan eller fördjupad översikts-plan för Lycksele tätort. 

Samrådet är till för att samla in så mycket synpunkter om planförslaget som möjligt för att ge kommunen ett bra underlag för det fortsatta arbetet. Alla skriftliga synpunkter som kommit kommunen tillkänna inom utsatt samrådstid besvaras i en samrådsredogörelse. Samrådshandlingar finns tillgängliga till höger på denna sida samt stadshusets kundtjänst under gällande öppettider.

Detaljplanen handläggs som ett standardförfarande enligt 5 kap 7 § plan- och bygglagen (2010:900). De som inte godkänner förslaget har fram till den 21 januari 2020 möjlighet att skriftligen lämna synpunkter till Lycksele kommun, Myndighetsnämnden, 921 81  LYCKSELE, alternativt med epost till myndighetsenheten@lycksele.se

För ytterligare information eller frågor,se kontaktuppgifter.

Uppdaterad den 23 januari 2020

Kontakt


Samhällsplanerare

Karl Flemström