Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

På gång

Detta händer just nu:


Centrumutveckling

Utredningsarbetet konkretiseras
Utredning med konkreta gestaltnings- och utvecklingsförslag för utvecklingskoncept Grönstruktur i centrumInramning torg, Grönstruktur över Skolgatan och Attraktiv parkering ska levereras till kommunen under december 2019. Därefter ska materialet presenteras internt i organisationen för att sedan efter årsskiftet presenteras för allmänheten. Exakt tillfälle för medborgardialog är inte fastställt men det är viktigt för kommunen att samla in allmänhetens kunskap och synpunkter på förslagen.

Ett grönare Lycksele
Under sommaren 2019 har arbetet med att skapa ett grönare Lycksele påbörjats. Åtgärderna som medfinansieras av Boverket och pågår under tre år (2019-2021). Dessa åtgärder är en del av det centrumutvecklingsarbete som kommunen genomför och har kunna genomföras redan nu på grund av åtgärdernas mindre komplexa karaktär och goda förutsättningar för genomförande.


Övrigt

Strandpromenaden
Förstudie strandpromenad längs med Umeälven mellan Gammplatsen och befintlig gång- och cykelväg (E12 bro) har genomförts och finns att ta del av via genväg till höger. Kommunfullmäktige har gett i uppdrag att utreda lämplig etappindelning för genomförande.

Tjärhovet
När byggnaderna på tomten revs försvann ett antal parkeringsplatser som behövde återskapas. Under hösten 2019 har kommunen därför genomfört en omvandling av platsen med syfte att skapa en ändamålsenlig parkeringsyta och grönområde. Utforming av ny parkeringsyta samlar fler platser än tidigare och avlastar även befintliga besöksparkeringar i anslutning till stadshuset. 
Grönområdet kopplar samman med stadsparken Djupskolavan och leder cykel- och gångtrafik till hamngatan på ett mer trafiksäkert sätt. Den nya grönytans förväntas även skapa ett trevligare entré till centrum via Storgatan/Hamngatan.  

Tjärhovets omvandling hanteras formellt inte inom centrumutvecklingsarbetet men är en åtgärd som har påverkan på centrum, dess funktion och attraktivitet.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 18 oktober 2019