Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Mål och process

Att arbeta med långsiktig planering i offentliga miljöer kräver både eftertänksamhet och noggrann planering. Arbetet är mycket omfattande och resultatet påverkar alla medborgare och aktörer på ett eller annat sätt. Det är därför viktigt att i arbetsprocessen noggrant utreda olika effekter av varje åtgärd för att undvika att åtgärder får den effekt som önskats.

Stadens offentliga platser (gator, torg, parker) är viktiga för vår möjlighet att röra oss i staden. Det är platser som är tillgängliga för alla, oavsett plånbokens storlek eller varifrån man kommer, platser som är och ska upplevas tillgängliga av alla. Det offentliga rummet ska vara tillgängligt och tryggt och möjliggöra möten mellan människor. 

Den 29 oktober 2017 antog kommunfullmäktige en centrumutvecklingsplan för den fysiska miljön. Planen är av övergripande karaktär och fastställer bland annat mål som arbetet ska uppnå. Till planen, som kan ses som ett slags paraplydokument, fastställs så småningom en handlingsplan där de utredda förslagen presenteras. Centrumutvecklingsplanen är ett vägledande verktyg för kommunen i det långsiktiga utvecklingsarbetet och kommer efter behov att uppdateras.  

Mål som planen fastställer

En attraktiv stadskärna som möjliggör spontana möten.
Ett centrum som är till för alla och som man vill återkomma till.

Aktiv inkludering av medborgaren i utvecklingen av centrum.
Offentliga rummet tillhör alla, och för att nå framgång krävs lyhördhet och engagemang.

Skapa ett inramat torg. 
Genom att rama in torget kan känslan av öppenhet/tomhet minskas, och platsen kan upplevas mer attraktiv.

Arkitektur, befintlig och framtida, ska prioriteras högt i samhällsplanerings-processen.
Arkitektur i stadsmiljön har ofta ett högt personligt värde för många och gestaltning av denna bör därför utgå från vad den breda majoriteten gillar.

Det offentliga rummet ska skapa goda förutsättningar för företagande och ett myllrande stadsliv.

 

Uppdaterad den 21 oktober 2019