Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Underrättelse om antagande: Lycksele 8:2 mfl

Förslaget till detaljplan för del av Lycksele 8:2 m.fl. inom Lycksele tätort, Västerbottens län har antagits av myndighetsnämnden 2022-05-03.

Du kan ta del av antagandehandlingarna och beslutsprotokoll på kommunens digitala anslagstavla.

Den som vill överklaga beslut måste göra det senast den 24 maj 2022.

Den som vill läsa protokollet kan kontakta ellen.risberg@lycksele.se och beslutet finns även att se i rutan till höger.

Beslutet att anta en detaljplan vinner laga kraft när tiden för överklagande gått ut och ingen har överklagat det eller när länsstyrelsen har beslutat att inte överpröva planbeslutet. Du kan överklaga planen om du är berörd och om du lämnat skriftliga synpunkter under samrådet eller granskningen. Du kan också överklaga planen om du anser att processen varit felaktigt genomförd, så kallat formaliafel.

Överklagan ska ställas till mark- och miljödomstolen, men kan skickas eller lämnas till kommunen inom tre veckor från den 2022-05-03, det vill säga senast 2022-05-24. Överklagandet ska vara skriftligt och ange vilket ärende som överklagas. Skrivelsen ska även innehålla information på varför den klagande vill att beslutet ska ändras och vilken ändring som önskas. Handlingar som stödjer den klagandes uppfattning bör bifogas överklagandet. Överklagandet ska förses med klagandes kontaktuppgifter och underskrift. Om ombud anlitas ska fullmakt från ombudet bifogas överklagandet tillsammans med kontaktuppgifter till ombudet.

Överklagandet skall lämnas in eller skickas till Samhällsplaneringsenheten, Stadshuset, Storgatan 22, 921 81 Lycksele. Märk överklagandet med diarienummer 2021-1205. Kommunen sänder överklagandet vidare till mark- och miljödomstolen om det kommit in i rätt tid.

Uppdaterad den 3 maj 2022